Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 92 X

verdeedigen, zijn de hedendaagfche Socinianen, wier eetal veel grooter is dan van de voorige. Omtrend het midden van de iffJe Eeuw verfpreide, de naar ziel en lichaam ongelukkige, Michel Servet zijne dwaalingen over de Drieiênheid en de Natuur van Christus , en omhelsde het gevoelen van Arrius , noemende Christus, den Prins der fchepzelen , door den Vader voortgebragt, doch ftrekte dit ook uit tot het lichaam van Jesus, die van God drie en van Maria ééne hoofdftof hadt ontfangen (a), dit gat geleedheid dat zommige Unitarii nu ook meer over zijne menfchlijke natuur en hec oogmerk zijner koomst begonden te twiften, en nieuwe dwaalmgen_ b,j de voorige te voegen, daar men met God; met een hooger weezen; maar alleen een mensch; met een Plaatsbekleedenden borg; maar alleen een afgezant des Vaders, ons tot onderwijs en voorbeeld gezonden, m Christus erkende, welke gronddwalingen zeer natuurlijk op het geheele zamenftel der waarheden invloed hebben, en zich over de Leer der Ellende, des Geloofs, der Rechtvaardiging, der Bondzegelen verfpreiden moeften. Bern. SoChinus , een Franciscaan te Stenne, was één der ijyerigfte en eerfte beftnjuers van Iesus Godheid en zijnen zoendood beide geholpen door een Ordens-broeder, Franciscus Limanin pcu uuu van

<V> Michel Servetos, te Villanova tn Arragoni Ann ikq aebooren, gaf Anno 1531 uit zijn werk, deTrimtar l lr'rfrilus. Libri Vil, en in het ^end Jaar 1532.f<£ ZoZZ deTrinUateLibrilI, en de J»P<» *W' g Capita IV. zijne, bier op gegeevene dwaal.ngen zija « vinden de Trin. Err L i p. ii, 12 L. 2 p. 9, 73;™ ■n;,i t » 111 Hü werdt te Geneve, Anno Id-,3. v-1 £ nd dat men' hen misfchien beter, als een uitzuinigen ïn als een möeitemaaker. die naar geene vermaaningen vroeg, voor altoos hadt gevangen gehouden , doch waar ovar ik reeds in een voorige Aanteekening gefprooken heb.

Sluiten