Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 9« X

8 Dat, om die reden, wij onder de Socinianen begrijpen, allen, die, hoe verfchillende in andere Artijkelen, bij voorbeeld, over de kennisje Gods, de genoegzaamheid der reden, de ingeeving en het gezag der fchriftuur , de noodzaakelijkheid der bondzegelen, en veele andere waarheden, echter hier in overéénftcmmen, „ dat Christus wel een bloot mensch, maar echter, in ontfangenis en gaaven, een buitengewoon mensch is, de Mesfias, door de Propheeten be" loofd, wel niet als verzoenenden Borg, maar eeven"„ wel als Gods onfeilbaar en afgezant, wien wij hoo" ren gelooven en eeren moeten, aan wien God, " ais verhoogden Koning zijner kerk, het beftuur der „weereld, de vervulling onzer behoeften, en de " opwekking onzer lichaamen heeft toebetrouwd." —• Het geen zeeker veel minder is dan de Arrianen, maar ook veel meer dan de Nieuwe Opklaarers van Hem gelooven O).

y. Bij dit alles moet ik nog, als eene derde aanmerking, voegen, dat 'er voor de eenvouwigen en onöpmerkzaamen, die zich door bloote klanken laat inneemen, geene gevaarlijker vijanden zijn, dan de Socinianen, om dat zij de Schriftuurlijke uitdrukkingen behoudende, alle dezelfde Eertijtels als wij aan 6 Chris-

fa) Van zelfs fpreekt het, dat lieden , die de verborgenheid des Zoons loochenen , ook die van den H. Geest ontkennen. mèis gemeener, dan alle)jk; verklaaren van een Trapas een Leen fpreuk, M'aar door Gods geest of kracht, naar Uofte(theZ{TgePerfomficeerd yro^x. Ook deeze dwaahng is Sr oud^ en doorde vroegere rechtzinnige Kerk langwecife,d . de voorloopers van Sandius en Bib sluis vindt men

„dé oude KettTrs, die men van hunnen yerc.erden TVopus, den naam van Tropici gaf en over welke igM ïpreekt ad Serapion de Sp S SpANHE!M '"r!i°*""*

noemen hen niet; ook niet de Moor in W™?»*^ fet. die anders zoo vol LeQure is, maar men vindt % an hun tyj

ftlEUWLAND , Lta, Sift. Eed. L. 2. C. O. § 2. p.

Sluiten