Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 97 H

Christus geeven, doch dezelve in een geheel anderen zin verklaaren, of, wel veel fchoons , veel waarachtigs van hem belijden, en echter den eenigen grond van ons vertrouwen, den zoen-dood van den Heer der Heerlijkheid ontkennen. Verwondert ü dan nimmer, wanneer in gefprekken of in modefchriften , iemand U met den hoogften ophef van Jesus fpreekt, hem Gods zoon, Gods êéngebooren, in de gelijkheid des Vaders, het voorwerp van ons vertrouwen en van onze aanbidding noemt; wanneer hij 'er bijvoegt, daC deeze onze éênige Heiland is, die ons beide van de zonde en de flraf verlost, dat wij alleen door het geloof gerechtvaardigd worden, en dat hij onze God en onze Middelaar is, voortreffelijker dan'Moszs, en hoogcr

dan de Engelen: Dit alles, en nog veel meer,

hebben zij in Leerredenen en Geloofsbelijdenisfèn gezegd, de ligtgeloovige was te vrede, de onöpmerkende verfchalkt, en de eenvouwige verleid (a). Zij

blee-

00 Één voorbeeld voor allen zal genoeg zijn: In de Belij lenis, door de Socinianen, op de Vergadering van Déès, aan Vorst RAkotzi overgegeeven, en te vinden bij Bod , L. C p. 167 , belijden zij: I. Wij gelooven en belijden, dat Jesus van Nazareth is de'ceniggebooren Zoon des leevenden Gods, en God genoemd "wordt, in den echten zin der H. Schrift, om deeze redenen.

1.) Om dat hij ontfangen is van den H. Geest, Matth. 1. Luc. 1.

a.) Om dat hij gezalfd is met den H. Geest boven alle zijne medeitenooten, en den Geest ontfangen heeft zonder maat. Joan. 3. Hebr. i. Hand. 10. Luc. 4.

3. ) Om de majefteit en heerlijkheid, welke hem de Va¬

der in hemel en op aarde, na dat hij opftondt van. den doéden, in vol bezit gegeeven heeft. Hom. 1. PM-, 2. Matth. 28. Eph. i. Hand. 2.

4. ) Om dat God de Vader in de volheid des tijds alles

door hem heeft herfteld, en hem aan ons gegeeven , op dat wij door hem behouden worden, en de erfe. nis des eeuwigen leevens verkrijgen.

G ». Da?

Sluiten