Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 98 X

bleeven Socinianen, zij fpraken naar hun Sijfthema, alles hangt van de verklaaring af, en men moest in de

ar-

II. Dst dezelfde Jesus Christus door ons moet geëerd en aangebeden worden , om dat de Vader alle-; aan den Zoon gegeeven heeft, Matth. 2: 27. #>••.§: 22, en bevoolen heeft, dat wij hem hoorcn, in hem goloovcn, hem eeren en aanbidden zouden. Matth 3: I7. Daarom heeft hij in hem alle fchatten van wijsheid en kennis verborgen. Colusf. 2. op dat wij alles uit zijne volheid ontfangen, Jo \: 16. zro dat wij den Zoon eerendc den Vader eeren, in den Zoon geloovende in den Vader gelnoven , om dat de Vader in den Zoon verheerlijkt wordt. 5fö 5-

III. Wij belijden dat'deeze Jesus, als de' waare Mesfias, ' toen hij 'op aarde was, aan de Geloovigen heeft toegé-

bragt, en ook nog toebrengt alle geeftlijke goederen, door woord en geest, en daarom moet aangebeden -worden, Avant daarom heeft hem den Vader alle gaaven gegeeven, op dat wij dezelve met vertrouwen, van hem itt^onze nooden bidden en hoopen zouden. Daarom hebben, toen hij in de weereld geopenbaard werdt, veelen den toevlucht tot hem genoomen, zeggende: jEsus! zoon van David ! ontferm u mijner. Matt 15. Mare. JO. en, Heere 1esus ! ontfang mijn geest! Hand. 7. Eevcnwel niet gelijk de Vader, in wien alle dingen zijn, aangeroepen wordt: 1 Cor. 8. of met die wijze van aanbidding, waar mede wij den Vader aanbidden, zeggende : Ónze Vader &c. maar zoo, dat wij zèeker zijn, dat, wat de Vader hem gegeeven heeft, hij ons datmildeliik zal verleenen, gelijk hij beloofd heeft. Jo. 14.

2i". Jo. 10. Ook'-is hij onze Middelaar niet zoo, dat hij ons niets zou mededeelen, of dat wij niets van ■hem zouden te vraagen , te wagten en te hoopen hebben, dewijl hij daar toe alles van zijnen hemelfchen Vader ontfangen heeft, op dat dit alles vaii hem op ons, als zijne Ledemaaten zoude nedcrdaalen.

IV. Öok zeggen wij met de H. Schrift, dat die J. C. die ons hoofd is, ook nu zij de Koning zijner Kerk, en do'*r zijnen Geest zijne geloovigen regeert, en over leevende en doode heerscht, Rom 14, ja, dat hij alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Heb. i.want daar toe heeft God Hem aan ons gegeeven, op dat hij nu in zijne gelovigen regeere en hun het eeuwig leeven

gee-

Sluiten