Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X loo ):(

A Intusfchen worden deeze billijk geteld onder der Jiede'ndaagfche bevrijders der Proteftantfcbe Leer. .Met alle de voorgeevens van eerbied voor Gods verhoogden Mesnas, beftrijdt, verwerpt en befpot men de waarachtige Godheid van Hem, die God zijn eigen Vader noemde, en wien Cajaphas als Gods-lajleraar veroordeelde, om dat hij zich den Zoon bekende

van den gezeegenden God, eene veroordeeling,

waar van de Joodfche Raad niet droomen kon, zo deeze Eertijtel geen hooger zin hadt dan die , waar in de Sociniaan hem beezigt. ■— Met alle de dubbelzinnigheid, waar mede men hem Zaligmaaker noemt, was zijn verzoenend kruis, en ons leeven, verworven door den plaatsvervangenden dood van den Heer der heerlijkheid, geen grooter ergernis voor den Jood, geen belachlijker dwaasheid voor den Griek, dan voor den Sociniaan, die met ons in denzelfden Bijbel leest, dat bij zijne ziele tot een randzoen voor veelen en zijn yteesch voor het leeven der weereld gaf, toen hij onze zonden in zijn lichaam gedraagen heeft op het hout.

Trotsch

gegeeven heeft ons tegen de ïtraffen der zonden te beveiligen, en voor ons te bidden. Terwijl zijii dood het N. T., dat is de verzeekering dat God on\ ze zonden op berouw en bekering vergeeft, verzeegeld en beveiligd heeft. = De verlosftng van de Zonde. Om dat hij , door de ontfangene magt ons van alle ondeugden aflefdt, en door zijne Leer op zijn voorbeeld, en het icon, door hem ontfangen , ter onzer aanfpooring wijst. 40 Het Geloof is. a.) op God, en op den Heere C, Gods verhoogden Mesfias, te vertrouwen, b.) Gehoorzaam te zijn aan alles, wat hij ons, als Gods onfeilbaarcn Afgezant, bevolen heeft. £0 Door dat Geloof wordt men gerechtvaardigd, dat is: fchoon wij Zondaars zijn, behandelt ons God, als wij de geboden van het Euangelie gehoorzaamen, eeven als of wij geen zonden hadden, dewijl hij onze zonden vergeeft, en ons het eeuwig leeven fchenken wil.

Sluiten