Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( ÏOI ):(

Trotsch op eigen vermogen, noemt men de deugden ,' die Paulus vruchten van den geest noemt, de vruchten van ons natuurlijk vermoogen, en vleit de menfchelijke hoogmoed, fchoon God alleen wil woonen bij den neederigen en verbrijzelden geest; — Toen Petrus eens die fchoone belijdenis deedt: gij zijt de Chriftus, de zoon des leevenden Gods, zegt mij, Geliefden! dat Petrus ieezen, de fchriften onderzoeken, daar van toepasfing maaken kon, voor onderwijs vatbaar was, en uit alles wat hij zag en hoorde, wel redeneerde, waren dit geene Natuurlijke bekwaamheden? maar, wat zegt hem Jesus? hij toont hem derzelvcr ongenoegzaamheid, hij wijst hem op Gods hartbewerking, en zijn befluit is: zalig zijt gij, Simon I want vleesch en bloed heeft U dit 'niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. (Matth. ït: 25.)

En, met dat'alles, heeft deeze Leer, in onze dagen, een onbegrijpeHjken aanhang. — Behalven de meenigte, die zich, om des voordeels wille, achter de dubbelzinnigheid bedekt houdt, heeft men in Engeland, onder de Disfenters , geheele Gemeentens, die dezelve openlijk belijden (a); Lindseij, die zijn post als Predikant te Carterik in IJorkjhire verliet, richtte eene Sociniaanfche Gemeente op te London, waar voor hij een fraaie kapel én paftorij bouwde in de Esfex-jlraet, in het Jaar 1773, die tot zijn Adjutor heeft zijn zwager Disneij, die ook het predikampt te Swinderbij in Lincolnfliire nederlag, en door veele anderen gevolgd is. In Schotland vindt men , onder anderen, eene Sociniaanfche Gemeente te Montrofe, welker Lecraar zeeker Koopman William Christie werdt, in het Jaar 1781. Welke voortgangen de ge-

voe-

00 Men zie Wendeborn , Tegemy, jtaat van Groot Britt, G 3

Sluiten