Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( io2 >(

voelens der Unitarii in Poolen, Tranftjlvanien enHongarijen nog- in deeze Eeuw gemaakt hebben, is den minstgeoeffenden in dit zoort van dingen genoeg bekend; zelfs van de Pruiftfche ftaaten verzeekert ons Sëmler ia), dat 'er, zedert Sam. Crellius , eenige kleine Sociniaanfche Gemeentens zijn overgebleeven, die zichftil houden, en oogluikende geduld worden.— En wat bijzondere perfoonen betreft; dit zamenftel volgen over het algemeen allen, die met Purgold eenen gemoedelijken afkeer willen toonen van zeedelijke losheid en nog eenige hoogachting behouden hebben voor die Schriften, welke het Chriftendom als godlijk eerbiedigt, en als den reegel van het geloof vereert, en die echter te veel verleid door de godsdienst-mode, den bedorven fmaak, en den meefterschtigen toon der hedendaagfche fchriften, en te veel omgevoerd zijn door allerlei wind van leeringen, om, zonder vooroordeel, het leerftelzel der kerk te onderzoeken , en de verdeediging daar van door vroegere en laatere Godgeleerden onpartijdig te overweegen.— In de fchriften van Eberhard, Teller, Priestleij, en eene meenigte anderen, heerscht wel over den perfoon van Christus , en de Verzoenings-leer, het zelfde gevoelen, maar dewijl deeze in zoo veele andere ltukken van het Echt Sociniaansch zamenftelzel verfchillen, noemen wij Hen liever onder het derde zoort ,van Tegenftanders, die wij nu befchouwen moeten.

3. Deeze allen begrijpen wij onder den naam van 'Opklaarers, welken zij zich zei ven geeven, — of, dewijl zij voorwenden het Chriftendom van overgeblevene dwaalingen te zuiveren, en in het voetfpoor der vroegere kerkhervormers te treden , onder dien ,.: van

(a) Sem-ler , Verdediging van het Koningl. Edia, te Ha!' Ie 1788. p, 123,

Sluiten