Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X io6 X

zenden? hun plaats in den hemel bereiden? hen opwek' hen ten uiterften dage ? dat zeiden immers de Jooden niet van.hunne Sephiroth? behalven dat groote mannen lang beweezen , dat al het voorgeeven van de kennis der Drieéénheid door Plato, en andere VVijs-

geeren, op veel te losfe gronden fteunt (a)):

„ Zijne laatfte Theorie vind hij bij Paulus , die zee„ ker veel hooger van Christus opgeeft, maar alle „ die gezegdens zijn niets dan allegorien, leenfpreu-

kige gezegdens, waar van zich de Apoftel bedient „ ten gevalle van die Jood-en, die liefhebbers waren „ van de geheimzinnige Cabbala. " — ( maar, ei lieve! waren ook de Romeinen Cabbaliften ? waarom fchrijft hij hun dan, C. i: 3, 4, van Gods zoon, die krachtig beweezen is te zijn de Zoon van God, naar den geest der heiligmaaking, uit de opjïanding der dooden, namenlijk , Jefus Chriflus onzen Heer, die uit de Vaderen is, zoo veel het vleesch aangaat, welke is God, boven allen te prijzen in eeuwigheid, C. 0:5? of, waren het de Corinthiers, bij welken hij hem noemt den Heer der Heerlijkheid, 1 Cor. 2: 8 ? )

Na Steinbart is de vlijtige Basedow, die Curator was van het Philantropin te Desfau, een der ijverigfte (&); in de leer van Christus is hij Arriaansch, en in het overige volgt hij meest den heerfchenden fmaak der Opklaarers, en was (fchoon hij geen kerkelijk ampt en dus minder te verliezen hadt) eerlijk genoeg om niet voor Luthersch of Gereformeerd te willen gehouden zijn; bij wien men voege Saltzman,

eerst

00 Men zie Mosheim in Notisad Ccdworth Sijjlh. int elk en van Hamelsveld , Bijbel verdeedigd. T i p- 15°-

00 Deeze Man, zeer bekend door zijne fchriften over de Opvoeding der Jeugd, wordt, in zijne Godsdienftige gevoelens , best gekend uit zijn Leerboek van den Natuurlijken en Chrijleliiken Godsdienst Anno 1774.

Sluiten