Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'X "7 X

eerst Predikant te Erfurt, naderhand Lector aan het Philantropin, en eindelijk zelve Diretlor van het Op•yoedings-inftitut te Schnepfcnthal bij Gotha, Vooral moeten wij, in dit vak, niet vergeeten den geleerden Teller , eerst Profesfor te Helmftad, en naderhand te Berlijn, die (behalven eenige nieuwe-gevoelens over de ingeering van het oude, het zoogenaamd locaale van het Nieuwe Teflament, en de voorgewende Jpeculative Philofophie der Jooden ) de Leer der Socinianen volgt over den perfoon en het ampt van Christus, en van den Heiligen Geest. Hij is de uitgeever van het, anders geleerd, maar ftijf Sociniaansch Woordenboek van het Nieuwe Teflament O), en het is zijn Zamenftel en denkwijze x welke het meest gevolgd wordt, en die vooral heerscht in de algemeene Duitfche Bibliotheek (b)t die den Mode-toon aan de

- fchrij-

O) De Heer Herder heeft het met één woord beter dan de uitgebreidfte Reeenfien gekenfchet'st, noemende het: Woordenboek van een nieuw Tejlament. Men zie 'er éenige Uittrekzels van, in de Brieven over de Wachters der J?rateji. Kerk. T. i. Ep. 5. p. 89--ioo.het geen tweemaal verdient geleezen te worden, (veel is 'er uit ovcrgciiGomeii of gevolgd in het Uitlegkundig Woordenboek van de fchriften des 2V. V. door den Heer G Hesselink , A. L. M. Phii. Dr. & Theol. & Philof. Profesfor bij dé Doopsgezinden te Amfteldam, het ^ken in 4 Stukken bij de Erven Meijer en Warnars is uitgegeeven)—.- Men vergelijke, tegen al het fchadelijke, daar in' vervat, G. H. Lang, zur beforderung des nutzlichen gebrauches des Wilhelm Abraham Tellerischen Wörterbuchs des N. T., in 4 OCtavo Deelen, tc Anfpach uitgekoomen Anno 1778--1785. ■

(b) Met reeden klaagt men hier over in de Berichten over de N. Herv. T. ï. p., 67 en T. 3. p. 55. „ Wanneer de „ Weereld , gelijk zij zich eens verwonderde, dat' zij zoo „ onvoorziens Arriaansch geworden was, zich ook eens „ over de fnelle uitbreiding van den nieuwen Godsdienst „ verwonderen zal, dan vergeete zij niet, dat zij dit heil „ aan den Uitgeever en medearbeiders aan de Theologifche „ Rccenficn der Algem. Duitfche Biblioth, te danken heeft".

Sluiten