Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fchrijvers geeft, en door Biester en den geleerden Berlijnfchen Boekhandelaar Nicolaï wordt uitgegeeven (a), die onder ons genoeg bekend is door zijnen vertaalden Nothanker, waar in zoo wel de Rechtzinnigheid, bijzonder de Leer van de eeuwigheid der frraffcn, als de gebreken der kerklijken befpot worden, en wiens Reeenfien doorgaans gevolgd worden in de Lemgoër Bibliotheek, de Mittaufche, waar in Bahrdt de hoofdrol hadt, en door een drom •van onbekende en ongequalificeerde Boekreehters, die door geheel Duitsland verfpreid zijn.

Maar ik merk, dat indien ik voortgaa met het optellen der middelen, waar door men deeze gevoelens, ook onder het gemeen (b), heeft poogen te verbreiden; met het onderzoeken naar de echtheid der Magdenburgfche Conferentie, die mij echter verdagt voorkoomt (O, en met het noemen der naamen en

ge-

00 Zedert het begin van dit Jaar 1792 wordt dezelve uitgegeeven door den Boekhandelaar C. E. Bohn te Hamburg, aan wien , volgens bericht, Nicolaï de uitgaat' heeft overgelaaten, echter voegden die berichten (ook voor de Nederlanders in den Letterbode, Mo, 204. 25 Me ij 1792 ) daarbij, dat dezelfde Perfoonen, als te vooren, aan dat Journaal zouden blijven arbeiden.

(O Hier toe bchooren de Brieven overzien Bijbel, «»• den Volks-toon, zeer waarfchijnlijk van Bahrdt, te Halte uitgegeeven Anno 1782. en men vergeete "niet dc Leerredenen van een Dorps-predikant voor Landlieden , (Predigten cines Landgeijllichen für Leuten vom Lande) ook te Helle, bij jt. J. Gebauer, Anno 1777. waar tegen de Hallijche gelehrten Zeitungen, en Profr. Seiler , in eene bijzondere Bijlaage, zich verzet hebben. .

00 Men vertelt namenlijk malkander, en zommige Duitfche Berichten hebben het gemeld, dat 'er,in het jaar 1770, te Magdenburg eene Conferentie geweest is tusfehen dc Heeren Sack, Spalding, Semler en Rautenberg , om een plan van Hervorming te beraamen, waar bij men ook den beroemden Abt Jerusalem gewagt hadt, doch die niet yer-

fchee-

Sluiten