Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *°9 X

gevoelens van den wonderlijken Bahrdt, die, wegens zijn los character, bij veelen der zijne zelf in minachting is; van den zich zelf zoo ongclijken Profesfor Töllner , te Frankfort aan den Oder; van Eberhard , die eerst predikte te Charhttcnburg bij Berlijn, en naderhand Hoogleeraar in de Wijsbegeerte te Halle werdt, genoeg kenbaar aan onze Landgenooten door zijne Apologie voor Socrates ; en van eene meenigte anderen; dat mij niet alleen den tijd ontbreeken, maar dat ik ook,, door de droogte van het voordel, uwe aandacht, en misfchien mij zeiven, ver veelen zou. Gij moet eevenwel deeze nieuwe Hervormers, met welke wij in het vervolg het meest zullen te doen hebben, nog nader leeren kennen ; laat ik dan beproeven, of ik in deeze verwarring e'e'nige orde, en in die vreesfeüjke ongeftadigheid van gevoelens een zoort van Zamenftel, bij de voornaamjle ftukken, vinden kant

a.) De

fchcenen was. Doch dit verhaal, zeide ik, koomt mij verdagt voor; éénsdeel's., om dat 'er onder de nieuwe Hervormers , waar onder Elk leert, wat hij wil, zeer weinig Plan, Sijdhcma of Overééndemming is, allerminst onder de mannen die men noemt; anderdeels, om dat mij de naamen ö'rfWaarfehijnlijk zijn: Rautenberg nlthands heeft zich in vcrfehe.iden fchriften openlijk verdeedigt; Sack en Jerusalem , fchoon niet in allfs op de gewoone wijs denkende, behooren (ten minden voor zoo veele Jaaren) tot de Nieuwe Hervormers niet, die zoo naa bij het Dei/mus koomen: J!Rt)salem heeft fchoone Verdeedigingen voor het Chridendom gefchreeven, en in zijne vroegere werken , vooral in zijne. Predikatiën, Anno 1745, over de Godheid van Christus, ëri over de Venzoenings-leer, zeer uitmuntend gefprooken, men zie, uit T. 1. p. 213, eene fchoone aanhaaling, bij Profr. Segaar, tegen Priestleij, p. 38—41; hoewel (jammer!) het waar is, dat die groote Man, in zijne laatde jaaren, al mede door den droom weggevoerd, en in veele gewigtige dukken veranderd is, blijkens z\]neNagelasfene Schriften , waarvan, dit jaar, het eerde Deel te Brunsv/ijk is Uitgegeeven.

Sluiten