Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X «3 X

b.) Het Natuurlijk bederf is bij hun een fabel. De bijbel mag ons verzeekeren, dat 'er geen reine uit een onreine is, en dat wij van natuure kinderen des toorns zijn, C J°b M: 4 en F.ph. 2: 3) Dam leert 'er tegen in, dat Gods beeld niets is dan de Reden, die wij niet verhoren, en de Erfzonde niets dan de mogelijkheid van

zon-

fen, de voorbeelden van de Bijbelheiligen zijn verleidend voor het voik en bijzonder voor de jeugd:, gevolglijk zal 'er niets overblijven dan de enkele Zedèleer van den Natuurlijken Godsdienst. Zullen dan nooit de Menfehen wijs worden door zich aan anderen te fpiegelen ? Toen in Engeland Cherburij, Blount, Tindal, enz. voorheen dcnzelfden toon zongen, en den Godsdienst der zuivere lieden daar plaatfen wilden , waar Bijbet en Euangelie fti'an moest, verviel men allengs verder en verder, Hume werdt een Atheïst, Club en Helfire werden Leden in het zoogenaamd gezelJchap van het helfcke vuur , daar men den Satan aanbadt, het is de moeite waardig hier over na te leezen Wendeborn , Tegenw. Jlaat v. Gr. Britt. T. 3. Eene openbaaring Gods, Waarin niets was, dat, zonder tegenftrijdigheld, echter ons begrip^ booven ging, wat bewijs van Godlijkheid zou die wel £ïbben? En wat de Gcfchiedenisfen betreft, als de bijbelheiligen gebrekloos waren, dan hield ik gewis den Bijbel voor Gods woord niet: Nu is hij geen Roman , geen Grandifon, geen Julia, maar hij is eene Gefchiedenis, waar in de menfehen niet zijn wat zij weezen moeten, maar Avat zij waartijk zijn, en in een boek, dat godtijk is moet zecker de allereerfte Eigenfchap waarheid zijn : als dat voor de jeugd gevaarlijk is, dan moet zij nog veel minder de wcereldlijke gefchiedenis leezen.

Het is in de daad wel zeldzaam: toen ten tijde der Reformatie de Roomfche Kerk den Bijbel boven aan zette op de lijst der verboden boeken, ijverden de Proteftanten billijk voor deszelfs algemeen gebruik; en nu de Roomfche Geeftfijkheid, vooral in Frankrijk en Duitsland, moeite doet, om meer of min volkoomen Overzettingen onder het volk te brengen, zoeken zoogenaamde Proteftantfchc Kerklijken denzelven te verdonkeren, en de Roomfche Godgeleerden van de Univerfiteit te Freijburg hebben zich genoodzaakt gezien., om de Bijbclfche achtbaarheid tegen de vroegere Hellingen van den Lutherfchen Doftor Semler te verdeedigen. Veele eerjlen zullen de laatjle zijn, en veele laatften de eerfte.

H

Sluiten