Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 119 X

fte wel erkennen, dat de Bijbel die bedreigt, maar ds God der liefde zal het niet uitvoeren ), of zelfs, met den Engelfchen Doctor Chauncij (è) de verlosfing

der

ook gisfing maaken op een, mogelijk kwalijk begrecpen, Stroma van Clem. Alex. Stram. L. i. p. 310", vergel. Lamp'e , Disfert. Vol. 2. Difp. 2. § 10--18. p. 64—70. Naderhand is de eeuwigheid der ftraf beftreden door Burnet, de Statu mortuorum & refurgentium, en door Petersen die drie folianten uitgaf, onder den Tijtel Mvripw aurtKanuriê-ttif 5r«»7»», das i-st, Das geheimnis der wiederbringung aller dinge&c. men leeze hier overBuDDEus, Infiit. Theol. Dogm. L. 2. C. 3. § 17. T. t. p 631-642, WeIsman, Hifi. Eccl. iV. T. Part. 2. Sec* 17. § 36. p. 1066-1077, en Lampe, disput, de aeternit. pccnarum. Van de poogingen van Nicolaï in zijnen Seb. Nothanker heb ik boven reeds gefprooken. Tillotson en Lavater hebben zich zeediger en twijfelachtiger uitgedrukt.

(a) Zoo erkent de Schrijver der Bijdrage ter bevoordering van het werkzaam Chrifiendom. Berlin én Stettin. 1785. ,-, De Bijbel leert zoo wel eene eeuwige ftraf als eene eeu„ wige belooning, maar, dewijl het ftrijdt met de Redeni „ moet men, met Tillotson Hellen, dat God die bedrei,, ging niet vervullen zal." —

(b~) Dr. Chauncij heeft in zijn Verhand, ten betooge, dat de Straffen in het toekoomend leeven niet eeuwig-zijn, deeze hoofdftellingen. 1.) In de toekoomende weereld zullen ftraffen zijn, aan de zeedelijke bedorvenheid geéévenredigd, dat is, onderfcheiden naar den aart en het getal der overtredingen. 1.) Allen zullen echter eens zalig worden , na voldaan te hebben aan het geen Gods ftrengfte rechtvaardigheid Vordert. 3.) Stipt zal dit plaats hebben bij die gezondigd hebben tegen den H. Geest, aan wie niets vergeeven wordt, noch in deeze ,• noch in de toekoomende weereld. 4.) Maar aan alle anderen zal in de toekoomende weereld vergeeven, dat is, een gedeelte der verdiende ftraffen kwijt gefcholden worden , om Christus wil; zoo rasch als de ftraf hen verbeterd heeft, dc vijandfchap van hun hart ophoudt, en zij tot eene redelijke gehoorzaamheid aan Christus te rug keeren; het geen bij den eenen vroeger, bij den anderen laater gebeuren Zal. — (Maar, is 'er dan weer zaligheid uit ons doen? — baaren waarlijk ftraffen verbcetering ? — is dat het doel der wet? ---de zin der bedreiging? — Gods belofte? —of geopenbaarde heilörde ?') Doftor Edwards heeft hem.beanrH 4 woord

Sluiten