Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X til X

iigmaakers en zelfs van de beo-effenende voorfchriften om den Duivel te wederjlaan , tegen de liftige omleiding gen des Duivels te waaken , en hoüderd anderen , zulke eigendunkelijke en gedrongen verklaaringen, daE de ingeeving en het gezag des Bijbels op de lofte fchroeven gefteid wordt (a;.

e.) Van

(V) Zedert Dodtor Bekker zijne gevoelens verfpreide,

heeft men waarlijk niers nieuws gezegd, die geleerde man. (die alleen voorhadt het volksbijgeloof over Hexen en toverij .te beftrij len. maar het ongelukkig te verre dreef) heeft dit geheel uitgeput; Ik behoef dcrhalven geen nieuwe Schrijvers aan te h^en , elk weer, hoe, zedert eenige jaaren, dc pers oude- 'het Duivelsch gefchil gezweet heelt. En nu ben ik aan groote mannen fchuldig te erkennen, dat niet alle Bekkerian'en onder de Vijanden van het Euangelie te tellen zijn,'er zijn mannen onder van geleerdheid en godvrucht, die alleen-, ten doel hebben de practicale misbruiken van deeze L'-e'r te beltrijden,.. en echter geloof ik te moogen Zeggen , dat hunne fchriften, hoe letterkundig geleerd, ongegrond en onvoorzichtig zijn ; Ongegrond, om dat zij niets nieuws ter ftaaving behelzenen het geen lang ter wederlegging gezegd is, niet bondig genoeg beantwoorden. Onvoorzichtig, om dat men te veel. voet geeft aan eigendunkelijke uitlegging ook van andere gedeeltens der H. S. en om dat onachtzaamheid en onWaakzaamheki en andere practicale misbruiken, ie men, tegen hun oogmerk, van hun gevoelen maakt,- veel gevaarlijker voor dc godvrucht zijn dan alles, wat nteTi uit i'cn verftandig vasthouden aan de eenvouwigc Bijbelleer te vreezen heeft. Dit zeg ik met vrijmoedigheid en teevens met hoogachting voor den Heer Rutz en andere tïiijner geleerde Vrienden , die de gevoelens van Dr. Bekker volgen. Maar hemelsbreed verfchillen hier van de Mode-lehrijvers, die alleen dit gevoelen volgen en hunnen aanval op het Euangelie hier mede beginnen, om dat men aan dit gefchil niet zoo veel gewigts hangt, en dus lister bijval krijgt, en ondertusfehen dc menfehen gewoon maakt ook andere Bijbeiveoruellen als gefchikt naar Volksvooroordeel , of als dichterlijke inkteeding, te bcfehouwen. Hier toe behoort het ftukje : Het onderwijs van Jesus omtrend de Joodfch.e meening van het geweld des Duivels over de Menfehen. ï785. Daar in is de gevallen Engel van het JT. T, alleen het booze grondweezen der Chaldeen, door de H 5 Joo

Sluiten