Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X X

e.) Van nog veel verderflijken invloed zijn de genoemde Hellingen op het aanbidlijk en troostvol Leerftuk der verlosfing en de verzoening met God door Jesus Christus.

Töllner, ongelijk met zich zeiven, betwijfelde ze; Eberhard beftreedt ze; Steinbart gelooft geen verzoendood van een vreemden, en houdt eigen deugd voor de waare rust der ziel; naar Gruner, heeft Christus ons de voortreflijkheid der deugd geleerd, en daar door ons van de dienstbaarheid der zonde' verlost, en, door het wegneemen van de liefde tot het kwaad, ons met God verzoend. Bahrdt heeft deezen zonderlingen uitleg: „ Christus is,

als Reprefentant van het menschdom, door zijnen ^ dood, borg bij God geweest, datvetlen zijne Leer „omhelzen zouden." De algemeene Leer is, met de Socinianen, „Hij heeft, als Leeraar, de weereld „ beetere denkbeelden gegeeven van God en van de „ deugd, en het menschdom verlost van de afgoderij

„ en

Jooden overgenoomen, en in zoo verre zou het N. T. dit gevoelen beitrijden, dat daar in geleerd wordt, het kwaad toomt uit het hart voort. (Maar ftaat 'er ook niet, de Satan voer in Jüdas') Jesus behieldt echter dc gewoone taal. ( en waarom toch, daar hij zoo meenig ander vooroordeel _ beftreedt3) om dat het onfchadelijk was (waarom beftrijdt men het dan zoo heftig?) In denzelfden toon zijn de Aanmerkingen over den Godsdienst voor Denkers. Leipz. 1785.' en de Verhandeling Over Demons, Duivelen, Satan en Hel, ■waar in dit zeldzaame gevoelen voorkoomt: Niet de Demons , maar Christus zelve heeft uit de bezetenen gefprooken. (Ook toen Hij hen beftrafte en het zwijgen gebooat?) Deezer dagen is uitgekoomen eene Verhandeling, waar 111 het gevoelen der Hervormde Kerk over de Demons en Demonifche bezetenen in het N. T. verdeedigd wordt t\c. door C. van den Broek, Pred. in 's Prancenhage, ooch het geen ik, door tijds gebrek, nog niet verder ken, dan uit de Advertentien , beïoovende mij echter van den bekenden Schrijver alles goeds.

Sluiten