Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 134 X

Voor acn geloovigen Chriften, een middel is ter veibeetering en beoefléning van dankbaars Godvrucht. ,

f.) Billijk vraagt gij mij: „ Wat gelooven dan toch „ deeze menfehen van den perfoon en het ampt van

Jesus?" Nog veel minder dan de Socinianen, Geliefden! want, daar deeze Hem nog als een buitengewoon mensch, Gods onfeilbaaren Afgezant, en den verhoogden Koning van de Weereld en de Kerk verëeren, in wien zich alle de gejlachten der aarde (naar: Gen. 22: i8) gezeegend achten O), daar is, bij onze Neo'logen Jesus niets meer, dan een ordinair mensch, uit Joseph en Mama gebooren, een verlicht, kundig en weldaadig Leeraar, die veele goede begrippen van den Natuurlijken Godsdienst hadt en veele goede oogmerken-, doch die nog eene meenigte Volksvooroordeelen hadt, en anderen, die hij wel inzag, om des Volks wil, niet durfde tcgenfpreeken. Zijne Apoftelen waren nog meer bevooroordeeld, en, om hunnen «Meefter te verheffen, maakten zij eene fabel-hiftorie, om de Heidenette winnen, en pajlen veele plaa/fen uit de Heilige boeken der Jooden op Hem toe, om ook deeze in te neemen, uit welk één en ander, naderhand, zijne Vergoding is gebooren. Teller drukt het meer in den Racaufchen fmaak, uit: Jesus is, bij Hem, Gods buitengewoon Gezant, ter verlichting van het menschdom, door Hem tot Zoon en Lieveling aangenoomen : Hij is onze Verlosfer , om dat hij ons den fchrik des gewisfens ontneemt en van Gods gunst verzeckert: onze Middelaar, om dat hij door zijn dood ons verzeekert, God wil aller geluk, en dit noemen de Apoftelen, naar den Joodfchen fpreek-

tranc,

Ca) Dat men dus Gen. 22: 18 moet vertaaien, daar niet flaat ÏÜ-na zezeeeend worden , maar ^"DnH zuh zeegenen , zicl gezelgfnd Lten, beeft laatst de Eerw. Gavel herinnerd, tegen Priestleïj. pag. 5.

Sluiten