Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X »7 X

En h'er, mijne Hoorers! zijn wij op de gevaarlijklte plaats der hedendaagfche Verlichting voor het belang der Maatfchappij en: — Eerlijkheid, goedwilligheid ea tnenfchenliefde is alles, wat men onder deeze Voorfchriften telt, en maaken den geheelen Godsdienst uit. De Leer van God en zijne Volmaaktheden, de Schepping, de Voorzienigheid, den toekoomjligen ftaat, noemt men (tukken van befpiegeling voor de Wijsgeeren , maar geen Godsdienst voor het gemeen. Burgerdeugd is een hersfenfchim, gegrond op de tierannij van menschlijke wetten: Het Volk moet zelve weeten, wat, naar de omftandigheden, nuttig is, en zei* ve bepaalen, wat het doen, of laaten wil: Vorften, Overheden en Ouderlijk gezag is een overblijfzel der barbaarsheid en der tierannij, ftrijdig met de gelijkheid, waar in alle menfehen door de Natuur geplaatst zijn, die echter een zoort van gezag bepaalen, maar ook veranderen en vernietigen kunnen, zoo als zij. willen. Priefter-onderwijs, bepaalingen van. Leeraaren, Kerklijke Verordeningen, zijn eeven ftrijdig met de Vrijheid, elk mag gelooven, belijden, leeren, wat hij wil, en, hoe ook onze godsdienftige gevoelens zijn, de algemeene Vader, die onzen eerdienst niet behoeft, en door onze zonden of dwaalingen niet beleedigd wordt, is met alle liefdeblijken zijner fchepzel-kinderen e'e'ven e'éns te vreede. En elk, die zoo denkt, is een aanneemer van Jesus leer, een bclesv.er zijner voorfchriften en een verlicht Chrijïcn (a).

ó Mijtegenwoordig heerscht dezelve in de fchriften van Spalding. Teller, Bahrdt, &c. zelfs van Hesz te Zurith, in zijne Proeve over het plan der godiijke fchikkingen en epenbaaring.

00 Deeze ftelregels, die in de fchriften van Priestleij , Pu|ne. Bahrdt, Basedow en anderen, hoewel in verfchillenden trap en onder vcrfchillende kleuren, voorkoomew, verbreeken in de daad alle orde, alle veiligheid, alle rust,

alle

Sluiten