Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 128 X

è Mijne lieve Hoorers! hoe gedenk ik heden aan de vermaaning van Joannes (i Joan. 4: 1) Geliefden* gelooft niet een iegenlijken Geest, maar beproift de Geeften, of zij uit God zijn; want veele valfche Propheeten zijn uitgegaan in de weereld.

ti.) Ik behoef 'er niet bij te voegen, op welk een laagen prijs de Sacramenten, de Eed Gods, en het zeegel zijner beloften in Christus, bij menfehen ftaan, die naar deezen regel wandelen: — Zij zijn, bij hun, niets anders dan willekeurige voorfchriften van den Infteller van onzen Godsdienst, die uit de oude Godsdienften der volkeren ontleend zijn, en die wij, uit achting voor hem, behouden kunnen, om

dat zij haare nuttigheid hebben. De Doop wijdt

ons in zijne Leer in, gelijk de Geïnitieerden in de oude Mijfterien. ■ Het Avondmaal is een onderpand

van Menfchenliefde, op zijn best, eene gedachtenis aan den dood, waar mede Jesus zijne leer verzeegelde. (en , hoe zou Paulus dan ooit hebben kunnen fchrijven : „ weet gijniet, dat zoo veele gij in Chris„ tus gedoopt zijt, gij ook in zijnen dood gedoopt „zijt, en, een iegelijk, die onwaardiglijk eet, die „ zal fchuldig zijn aan het lichaam en het bloed des „ Heeren?")

Ziet daar eenige der voornaamfte. dwaalingen der

Op-

alle vertrouwen en gevolglijk alle aardsch en maatfehappehjk geluk: terwijl men inzonderheid tegen het laatfte, de onverschilligheid aller gevoelens in Gods oog, vergelijke de fchoone Verhandeling van Doctor J. Wigeri , ten. betooge, Dat de grond van alle waarheid in de Natuur der zaaken, en m het eeuwig en onveranderlijk verjland der Godheid te vinden is; — en dat het dus niet mogelijk zij, dat die zelf de waarheid erkend en geloochend, worde, en dit beide aan Gods oogmerk, in het bekend maaken der waarheid, voldoe: te vinden in de Verhandel, van het Haagsch Genootfchap, ter verd'eediging van den Chriftel. Godsd. 1789.

Sluiten