Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X i2°K

is dis der zoogenaamde Illuminaten, welke, fchoon de beteekenis van hunnen naam dezelfde is met die van Opklaarers, en van hunne gewaande Verlichting ontleend is, echter een geheel bijzonder flag van menfehen uitmaaken, hoewel zij' met de voorigen in zeeker verband ftaan.

Over het algemeen zijn het menfehen, die voorgeeven zeekere ver lichtingen en kundigheden over God en de Natuur der Stoffelijke en Geeflelijke weereld te bezitten, die aan het gros des Menschdoms geweigerd zijn, en die gebooren worden uit een onmidlijk licht, door God in zielen, die daar toe geflemd zijn, ontftooken; waar door zij in ftaat gefield worden, om met God en met de Ergelen gemeenzaam te verkeeren, omgang te hebben .met de geheele Geeftenweereld, en, — aan de ée'ne zijde, over godsdienftige onderwerpen, en het lot der kerke, openbaaringen te ontfangen aangaande zulke dingen, die, noch; door den letterlijken zin des Bijbels, noch door eenig menfchlijk onderwijs, kunnen geweeten worden: — aan de andere zijde, door geeften-omgang, en duidelijk inzien in de krachten en fchakel der Natuur, welke 'alleen eene bekrachtigde en verhoogde ziel zich kan voordellen, allerlei vreemde en ongewoone werkingen te verrichten, zoo tot de onderzoeking der natuur en het ontdekken haarer geheimen , als bijzonder tot nut, geneezing en verlichting van het menfchlijk weezen, Deeze onmidlijke verkeering met God, noemde men van ouds Theurgia, met een woord', dat (zoo veel ik weet) Porphijrius het eerst gebruikt heeft, en het zelfde flag van menfehen, dat men nu Illuminaten, Verlichten heet, droeg voorheen den naam van Theofophijlen, dat is, menfehen, die hunne wijsheid van God hadden.

a.) Dus ftaan deeze Lieden lijnrecht over tegen die, welke men Tovenaars noemde, en beoeffenaars der

ZWA-R-

Sluiten