Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 183 X

van Elvire of Eiiberi in Spanjen bij Grenada, in het Jaar 303 of 305 gehouden, den ban gefteld heeft (a). Het Bijgeloof en hec bedrog van Gelukzoekers fchijnt echter nog lang aan zwarte kunst geloofd , of dezelve voorgewend te hebben; vader Augustinus fchijnt, omtrend het Jaar 410, het eerst aan Verbondmaaken met den Duivel gedagt te hebben, en, daar de vreemde uitlegging der Ouden over de Zoonen Gods en de Dochteren der Menfchèn bekend is, is het niet vreemd, dat de ontuchtige fprookjes der Succubi en lncubi, of Sex-duivelen, dapper in den fmaak vielen: In laatere eeuwen vonden dc Monniken z§er hunne reekening bij het duivelbannen, waar mede Erasmus zoo gezouten fpot, en bij de confifcatie en wreede rcchtspleegingen der zoogenaamde Tovenaars, die men in de Legende van Faustus zoo fchriklijk heeft afgefchilderd (£)>

en

O) Volgens de verzameling der Conciliën, door de Paters Labbé en Colsard uitgegeeven Anno 1671* T. 1. p. 967. Hoe ook het misbruik der Starrevviehlaarij hier in aanmerking koomt, blijkt aan Cardanus , die of het eerst, of liever 111 navolging van vroegere Dwaazen, het geboorte-uur van Christus bereekende, verdeedigd door Jean Baptiste Morin in Afirologia Gallica , in gevolge hier van fehreef men de wonderen des Heilands daar aan toe, dat Saturnus en de Gemini op dien tijd in Conjunaie waren, en den dood van Jesus aan den invloed van den Planeet Mars Men vergelijke Thuanus, Scaliger, Naudb in zijne Voorreden voor Manlius, en Baijle, op de Artijkelen Morin en Cardanus welke dwaasheden ik uit Eisenmenger geleerd heb dat reeds tc vinden zijn bij den Jood Abarbrnel in Efatam. fol. 54. èol. 4. en Mafchmia Jefchua fol. 19. col. 4. vergel. Entdecktes Jademhums, T. i. C. 2. p. 104.

' 00 De gefchiedenis van Dr. Faustus . die onder de bangmaakende en Kinderbedervende vertelzels onzer Minnen en Kindermeiden geen geringe plaats pleegt te bcilaan, kwam allereerst uit te Frankfort, Anno 15X7, en na verfcheideii herdrukken, Anno 1711 te Neurenberg, met aantcekenmgen van Widman en Peitzer, onder den Tijtel van Wahrfffse zefchiihj ider das areerlichc Leben und fchr'snluhe End' I 3 PeSf

Sluiten