Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-x 135 X

Magnetifmus, dat ik niet kan of waag te beoordeelen, ontdekken zullen (0).

c.) In

00 Het zoogenaamd Magnetifmus kan, noch durf ik beoordeelen. — lk durf niet, om dat het oordeel van groote en braave mannen hier over zoo merkelijk verfchilt. Hen tel ik niet, die hier dwaas genoeg zijn om den Duivel in het fpel te roepen , en den Moordenaar van den Beginne in een weldaadigen Geneesmecjler van menfehetijke kwaaien te herfcheppen ; en ééven dwaas fchijnen zij mij toe, dieeen ander uiterfte verkiezen, en met een foort van geestdrijverij -aan een Wondergaaf, ten minften aan eene Godiijke ontdekking en bovengemeene Illuminatie van zijne Dienaars denken. Al wat in het Magnetifmus waar is, dat is gewis Natuurlijk, en in zoo verre van God, als alle nuttige uitvindingen den dank des Chriftens verdienen , aan Hén God der Weetenfchappen. — Alles komt op dc vraag aan : Is het voorgeeven der Magnetileurs waar, zijn de getuigen geloofwaardig? en zijn de verfchijnzelcn, de wonderlijke verhaalcn der Somniloqui, en de geneezing van kranken, die voor de gewoone Medicijnkomst ongeneeslijk waren, ■wel beweezen ? of, js alles bedrog, kwakzalverij en eene befpottclijke misleiding? — Dit laatlte hebben beroemde Geneesheeren en Wijsgeeren fiaandc gehcuden: pas voorleden Jaar heeft dc Heoglecraar Voltelen dit gedaan, en wat de hoofdzaak betreft, ten minften alles aan de Verbeeldingskracht toegefchrceven, in Orat. de Magnetifmo Animali, welke door den beroemden Rotterdamfchen Geneesheer Veirac, ten dienfte onzer Landgenooten, vertaald is; Het zelfde oerdeel heeft de Academie van Berlin, waar in toen de beroemde Inoenhousz en Klinkcscii uitmuntten, 'reeds geveld over Mesmer, wien men Anno 1774, voor den uitvinder, of liever herftclder van het Magnetifmus heuden moet: zeeker fchijnt het, dat Mesmer niet vrij was van be, drogpleeging, en dat dit ontdekt zijnde in her geval met zeekere Juffer Paradies, die hij van blindheid zou geneezen, de reden was, dat Maria Theresja hem uit Wenen vei^joeg: Nog hebben eeven eens geoordeeld de Leden van de Acad. der Wetenfchappen en Geneeskundige Faculteit te .Parijs, welke de Koning benoemd hadt om die zaak te onderzoeken Anno 1784, onder welke de Hecren Guillotin, 'Lavoisier, Vicq d'Azijr, en de bekende Dr. Franklin de beroemdfte waren, 'wier' Verhandelingen ook.' voorleden Jaar, door Doctor Bake vertaald, den Nedcrlanderen zijn

mede-

Sluiten