Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K *s8 x

gen, die wel geene opzetlijke bedriegers zijn , maar die, zelve bedroogen door eene verhitte verbeelding,

zich

„ georganifeerden, zeeker vermogen van aantrekking cn af„ ftooting mecde, waar door vreemde, echter natuurlijke, „ verfebijn zelen gebooren worden. Van deeze vloeiftof kan „ men zich door zeekere Konstbewerkingen meelter maa„ ken,, haare werking beftuuren, en door een konfidg ver„ wekte Ebbe en Vloed vermogen ocnenen op het Zcnuw„ geitel, dat, onder den zegen van God, dikwils geneezend w is voor kwaaien , die door andere geneesmiddelen niet te „ hcrftellen zijn ". — Is dit nu waart geen Magnetifeur kan het d prioji bctoogen, het rtaat dus gelijk aan de Electriciteit. en wordt alleen kenbaar uit de proeven. —Maar, zijn die proeven zeeker'? Kan 'er een Rotterdammer aan twijfelen, die Barbara van Nout 13 Jaaren ziek in het Weeshuis gekend, de verfchijnzelen bij haare Magnetifeering bewonderd, de verklaaring der Doctoren van Noorden, van Heüsde, en van Reijn, bencevens het Certificaat, door de Regenten de Prill en van Oosterzee getcekend, in de Rotterdamfche Courant vaii 23 April 1791 geleezen, cn eindelijk dagelijks gelaegenheid hceit, van haar geheel herfteld te kunnen ontmoeten? om nu van laatere proeven in onze Stad niet te fpreeken. — Maar, is hier geen bedrog onder? ik loochen geen bedrog van een aantal Kwakzalvers, die zich voor Magnetifcurs uitgaven ,ik verdecdig zelfs Mesmer niet; maar in dit geval is zeeker geen bedrog, haare Eenvouwigheid zou genoegzaam borg zijn , maar buiten dat, kenden de Geneesheeren, kenden de Regenten, kende de geheele Stad, haar niet voor ziek, ongeneeslijk ziek aan Zenuwziekte? en kent nu Elk, kennen de geenen, wien zij dient, haar nu niet als berfteld? "waar zit hier het bedrog? Ter goeder trouw, is ter ooit een Bedrieger zonder oogmerk ? en wat kon hier de Heer Nijphon bedoelen ? — Jtoem? een mandie hier vreemd was? die geene vertooning maakte? die naar zijn Vaderland te rug keerde? wiens naam pp zijn best bekend was? — Voordeel? die 'er niets voor trok? zijn eigen geld verteerde? enkel uit ontferming handelde? Dat verder gaat, wie verdenkt van bedrog den Eerwaardigen A. Laijell, die, in de Schotfche taal , hier het Euangelie verkondigt? Wie houdt hum niet voor een nederig, rechtzinnig, Godverèerend , in alle opzichten braaf en onbefprooken Leeraar? als deeze man zijne fnipper-uuren befteedt oin door het Magnetifmus zijnen Evenmensch te

die-

Sluiten