Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X W X

gïeh laaten voorftaan boven anderen Verlicht te zijn, godlijlce openbaaringen en gezichten te ontfangen,

waar

dienen, als hij reeds veelen, van allerlei Hand, genaszogt toen zijne nederigheid, die zoo weinig gerucht maakt, roem? of Zijne menfchenliefde voordeel? ~r Doet het dan de verbeeldingskracht? Met zij zoo: maar van waar dan dien ijver, die teegenfpraak? is het dan kwaad , een ongelukkigen Lij■der, die anders niette helpen is, door de verbeeldingskracht te redden? gebruiken voorzichtige Geneeshcercn dit middel niet bij den Hijpochondrist met voordeel? wat is de grond 'deezer fterke verbeelding ? kan die ook de blindheid, doofheid, kramp, verftopping enz. geneezen ? Moet men zich zeiven niet gelijk zijn.? hoe dan erkennen onze Medici zoo lterk de verbeeidings-werking bij den Geroagnetifeerden , en ontkennen dezelve heden zoo ijverig bij dc zwangere? Kan men ook uit de verbeelding de verfchijning der Scmnambuli en Somniloqui verklaaren ? Bedrog kan dat cok niet zijn, althands niet bij'den eerlijken Laijell: zou het Somnambulismus ook een natuurlijk gevolg zijn van zeekere bepaalde geest- en lichaams-gefteldheid? cn zou het MagnetiJ'eercn ons juist in deeze gefteldheid brengen ? ik weet het niet. — Ot brengt de Magnetifche vloeiftof onzen geest, bij disorganifatic des lichaams, in een ftaat, om op ftof en geeften buiten ons, waar mede wij in rapport ftaan, te werken ? De Magnetifeerder zegt het, ik weet het niet. Heeft onze ziel of ons lichaam 'onbekende krachten, die in werking te brengen zijn? ik weet bet niet. Heeft nu en dan de mislukking der werking zijn grond in de Weezens? öf Üaat dit gelijk met alle Geneesmiddelen en Natuurkundige proeven ? ook dit weet ik niet. En echter zou ik die alles .zeeker moeten wèeten, als ik het beoordeelen zou. En hierom, wijl de proeven zeeker zijn, cn daadzaaken aa) zich hiet weg redeneeren laaten, en aan de andere zijde, veele dingen, vooral in de Somniloqui. mij onbekend en onverklaarbaar zijn, daarom zeg ik , _ ik kan het niet beoordeelen, en wie weet, wat volgende tijden ons ontdekken zullen. ([Ars longa, vita brevis j

Nog ééne aanmerking met drie woorden. Zou men het Magnetifmus ook kunnen misbruiken tegen de Euangelie-v erhaaien der wonderen van Christus en de Apoftelen ? Toen ik deeze vrees duidelijk las in de Voorreden van Dr. VeIkac , en nu en dan hoorde herhaalen , kwam mij dit zoo ongegrond voor, dat ik het bijna hield voor een argumentumab

odio

Sluiten