Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X X

turgus (a), die Bisfchop was van Neocefaretn, gaf voor, dat.JcXNNKS, in een nachtgezicht hem een geloofs- formulier hadc opgegeeven; vooral is in laater tijd bekend Christiaan Rozenkreutz, een Monnik, die in het Jaar 1484 fterf (b), pas een Jongeling van zcftien Jaaren zijnde reisde hij naar bet Heilige Graf, en leerde in Arabiën, Egijpten en Barbarijen de Chijmifche en Magifche geheimen, waar van hij naderhand

vcrontfchuldigde hem, en de Keizer Marcïanus herftelde hem Anno 450, gelijk hem ook de Kerkvergadering van Chalcedonien als Bisfchop erkende Anno 451. De geleerde Jefuic Jac Sirmond , van Riom in Auvergne, -heeft zijne werken, die niet verlooren zijn, in 4 Deelen in folio, uitgegeeven Anno 1642. Men zie over deezen Oudvader bricius, Bib!. Graca T. 6 p. 124, en T. 7. p. 430.

(V) Van Gregor. Tkeodor. Thaumat. zie men Fabricius , L. C. T. 5 , p. 247. Hij was door Origenes tot het Chriftendom bekeerd, en tot een bewijs van zijne arbeidzaamheid dient, dat hij te Neocefaretn Hechts zeventien Chriftenen vondt, en bij zijn dood, Anno 265, niet meer dan zeventien heidenen overliet: Hij was in de Grondleer rechtzinnig, en hiel.lt zelfs eene Kerkvergadering tegen Paulus Samosatewus; echter was hij niet vrij van Geestdrijverij , men vondt onder de gedenkfchriften der Kerk van Neocefarecn, ten tijde van Gregor. Nijssen. eene uitlegging over het geloofsformulier, dat hij voorgafin een nacht ontfangen te hebben bij eene verfchijning van Maria en JoaNwes. Men vindt eenige Zijner fchriften, maar waar van zommige verdicht zijn, in de Bib!. Patrum, T. 3. p- 299, Gerardus Vossius heeft zijné werken te Mentz uitgegeeven , Anno 1604, ook is 'er eene uitgaaf van Parijs, Anno 1622, waar men deeze Geloofsbelijdenis vindt, pag. 48.

O) Van deezen Rozi.nkreutz zie men Hoornbeek, Summ. Controv. p. 434. hij was van een Adelijk genacht, werdt gebooren Ao. 1388 , en fterf in den ouderdom van 9S Jaaren: --- het merk van de broederfchap, door hem opgericht, was R. C. in het Jaar 1624 onthielden zij zich in Parijs , cn hebben den erond gelegd van verfcheiden geïllumineerde genootfehappen: Men heeft van hun het Tinttonah* iun Sophorum, Fortalitium Scientia en andere Schwermerï1'che gefchrilten.

Sluiten