Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 143 K

deedt van zich fpreeken, de beruchte PARACEtsüs, een Geneesheer in de 162. Eeuw, in dc Roomfche kerk gebooren en opgevoed, maar die echter van den Eerdienst weinig werk maakte, in teegendeel beitondt de Godsdienst, bij hem, m het gebed, het gevoel en de verbeelding: De Illuminatie berchrijfc hij zelve aldus: „ wanneer een mensch zoo diep in ge-< „ dachten en zoo verrukt is, als of hij zijne zinnen

„ verHij voegde zich bij geene gezindheid en bleef op zich zeiven , en fehreef: „ ik zie bij de eene partij wel veel meer „ goeds als bij dc andere, maar of daar meer Godzaligheid „ en navolging van den gekruiften Christus is, kan ik niet „ vernecmen. — lk hoop, dat ik zoodaanig voor mijnen „ Verlosfer ben, als hem niet onaangenaam is, daar ik' mij alleen bekommer om de kennis van God den Vader en zij„ ncn Zoon Jesus Christus, daar het eeuwig leeven in be„ ftaat." T i.L. i.Ep. '27. p: 20x voorts belijd hij: „ Men „ zal met Goi nimmer bevinden, dat ik of de .Waare mensch„ heid van Christus uit Maria verloochend , of de H Sacra„ menten, of den uiterlijken dienst der Christlijke Kerken, „ of het predikampt, ooit verworpen heb, hoewel ik hetmis,. bruik heb tegengegaan, het geen lafterlijk verdraaid is ". T. 2. L. t. Ep. 21. p. 205L Tegen de opgetijgde dwaalingen over de menfehefijke Natuur van Jesus, na zijne verheerlijking, heelt hij zich tegen BrentIüs opzetlijk verdoedigd, en in Libello, de Gloria Chrijli bekent hij. „ Hoe„ wel ook aan dc tweede Natuur in Christus, alle Godlij„• ke eer, majeftfejt cn heerlijkheid, met het Woord, als in „ een onverdeeld perfoon, geheel en al moet worden toc„ gefchreeven, zo is echter de menschheid niet vernietigd, * noch de waarheid van zijn lichaam , vleesch en bloed, „ verijdeld, maar het blijft ook, na de innecming zijns wee„ zens in den hemel, de mensch Jesus Christus, geheel „ en al, met lichaam en ziel, vleesch en been, geheel een „ volkoomen mensch, maar waarlijk met de Godheid veree,. nfgd, en in do oneindige klaarheid en glorie Gods". T. 2. L. 1. p. 1,63, — Johan Werner heeft eene Chriftelijke Catechifmus uitgegeeven, door Schwenckfeld voor de zijne erkend, en woordelijk te vinden bij Aknold , Kerken °en Ketters. T. 1 p. 464-475, waar in geen ééne Gron Idwaanng te vinden is. De Man behoorde dus onder het allerbefte zoort van Mijftiken en Illuminaten. Alle zijne werken Zijn in 4 deelen in 410 uitgegeeven, Anno rso2.

Sluiten