Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X M4 X

„ verlooren hadt, dan maakt God hem zijne geheimen bekend, laat hem het verborgene zien, want in „ die verbeelding ontfangt men den Heiligen Geest: „ op die wijs kunnen wij den duivel uitdrijven, kran„ ken geneezen, dooden opwekken en bergen ver„ zetten («)." Uit deeze beginzelen hadt hij van den Staat der rechtheid, den oirfprong van Christus, en de opftanding der dooden , allerlei vreemde en Mi,ftike gevoelens; als Geneesheer maakte hij door de Magneet , de Opium cn de Mercurius, toen ter tijd onbekend , een ongelooflijken opgang; en zijne Philofophie bepaalde zich tot de Chijmic, het goudmaaken, den ftcen der wijzen, en de Aftrologie, waar door zommigen hem voor een tovenaar hielden ; hoe weinig zeeker alle zijne voorgeevens waren blijkt daar uit, dat hij een Elixir uitvondt, waar door men niet misfen kon duizend Jaaren te leeven , en echter in zijn 4§ftc Jaar te Sahsburg, met alle dc gebruiken der Roomfche kerk, zelve overleden is, in het Jaar ic41 (b\ Hoe ongegrond nu dit alles was, beJT zorg-

(a) Lib. de imaginibui. p. 308.

eb-) Vandcczen zie men onder anderen Spanheim , Eleticit. Ontrov. Opp. T. 3. Coll. 775- zijn geheele naam is Ajcolus. Philippus, Paracelsus.Theophrastus, Bombast , van Hohenheim. Hij was uit Zwaben ot gelijk anderen met meer recht, (tellen, van Èinfidelen, een dorp bij Zurioh, in Zwitzerlahd, gebooren Anno 1493. werdt eerst Profesfor in de Chirurgie en Phijfica te Ba el, vertrok naderhand in den Neder-Elfos en fterf te Saltsburg, Anno 154' , versrel. Melch. Adams, in Vitis Me duorum, en M<eh,rus, The at. vir. illvfi p. 1223, en het getuigenis van het Aarts-Sticht en de Stad Saltsburg, waar op zich Jo. Hufcserus beroept in de Voorreden voor de werken va F racelsus. door hem uitgegeeven. Ik geloof met,, dat de Heercn Medici het met hem eens zijn: „ hen Airs icc t

niet alles in de hooge fchoolcn. maar moet ook zomtijds ' bij oude wijven, heidenen en boeren gaan. want deeze , hebben meer weetenfehap van zulke dingen als alle de „ hooge fchoolcn". De occulta philof. p 36Ö. en en ta weinig zin zal een verftandig cn Euangclisch G°d&el™

Sluiten