Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X M7 X

de Weigelianen (a), benoemd naar Weigel, een Luthersch Prediker in het Meisnifche, omtrend het Jaar 1612, en onder wiens navolgers men telle den aartsdweeper Jacob Böhme, (een Schoenmaaker, met wien de weereld Hechts 49 Jaar, van 1575 tot 1624 geplaagd is geweest) Stieffel, Meth en Taubin, en honderd anderen van denzelfden geest.

En hier, mijne Geliefden! zijn wij aan de echte bron, waar uit alle de mijmeringen en verrukkingen der bedroogen Illuminaten en Geeftenzienders der laatere ecuwen, en met dezelve de allerfnoodlle.dwalingen over de gewigtigfte nukken des Chriftendoms,

ont-

I-Ielmont , die in Holland zich ophieldt, gaf veele van zijns Vaders fchriften uit, en betradt het eigen fp.oor, men zeide van Hein, dat hij den Steen de;- Wijzen gevonden hadt, hij fehreef Aanm. aver de mènfihev en hunne krankheden, op onfeilbaare gronden enz. Lat. cn Nederd. Amft. 1692, en Queedam prameditaUe 8 cerpdera:* cogitationes fuper quaiuor p'riora Capp. L. i. Motto, Genefis nomtnatt. Amlt. 1697 vergel. Croesius , in Hifi. Quafarifmt. L. 3. p. 282.

00 Valentinus Weigelius (van wien men leeze Hartmaccius , Contin. Hifi.Eccl Micrablii, p*rt. 2. 1384-1414. en de geheele verhandeling van Hoorn3F.ek, de Paradox/s &Heterbdoxii Weigelianis) heeft eenen geheelen ftaapel fchriften uitgegeven, vol geestdrijverij, b. v. Aftrologta Taeolagir.ata; Captura aurea;yi*$i «*u«v, de loco mundi, Theofophia 8e. Qok maakte bij Anno i6u) veel. opzien , door'dit zeldzaam boek', te Frankfort aan den Majn uitgegeeven: Openbaringe fefu Chrifii, d. i. een bewijs na den tijtel over het Kruis Chrifii , en de drie Alphabeth, Hebr. Gr en Lat. gelijk eenige wonderbaare figuren. In welke gefialte de een/ge Godt, op onderfcheidene aart en wijze, cn eigcntlijk Jonder ceniae figuur, waarachtiglijk en volkomen in de perfoon van % Ü. zich gcopenbaart heeft. Door den Godtfattgen Paulus Lautensack, Schilderen Organist eertijds in Neurcnburg: ever welke, om beter verfiaans wille, de uitlegging M. Val. Weigelii daar bij gevorgt is. Daar in te vinden fijn, hoe de mensch met Godt, hemel en aarde, door 't woord, het welk is aan H einde der wereld vlees geworden, m eenen throon gaa, en des duivels verfchrickhge verhoed wer.de. K 2

Sluiten