Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( iS* X

— Een Spaansch Priefter Michaël Molinos, die ia het laar 1640 het licht zag, was veel minder hoog-

moe-

naar waare Chriftenen gevraagd hebben, dit dcedt haar het Klooft'-rieeven kiezen, maar de Carmeliten weigerden haar aan te neemen , om dat haar Vader, tegen wiens genoegen dit was het Kloofter niet begiftigen wilde . toen men haar c-hter Anno 1Ö36 wilde uittrouwen, liep zij weg naar Basfeii en weergekeerd zijnde, andermaal naar Bergen-in Heneeouwe&i Anno 1639; le.Bianon, waar zij geherbergd werdt door een Priefter, Georg ab Insula, (een man zon heilig; flat hij nooit, zelfs geen water, dronk) zou zy, friet verlof vair den Aarts'Msfchop van Mechelen, een Convex van Juffers efcfticht hebben, maar de Jefuiten vonden middel het te beletten : zij keerde hier op mar Rijs fel te rug, daar zij Anno 1653 het opzicht kreeg over een Maagdenhuis ,. maar toen zij zich, Anno 1662 in het hoofd bragt, dat deeze jonge Dochters een verbondmet den Duivel hadden , maakte zij zich zoo veele vijanden, dat zij Vlaanderen verlaaten noest Ao., 1667 kwam zij te Amftcrdam, maar kr.eeg de Kerkdijken zich tot vijand , hierom verkoos zij naar haareii vriend 'Christ de Cort te trekken , Superintendent van dePaters van het Oratorie te Mechelen, doch die, om dat hij ■fanfenistsch was , het eiland Noordftrand in het Holftetnfche gekost hadt; zij kwam dus Ao. 1671 in Holftein, maar zich ook daar dc Predikanten op den hals gehaald hebbende , en de Cort eerst te Amfterdam om fchalden gevangen , naderhand vergeeven zijnde , en haar met fchulden en procesfen hebbende laaten zitten, kwam zij Ao. 1676 te Hamburg, Ao. 1677 te Lutzbur? in Oostvriesland , en eindelijk, om de gevangenis te ontgaan, Ao. 1680 te Franeker, daar zij aan eene koorts ovèrlcedt, den softe* Od., zijnde de dagen der [aaren haars leevens weinig en kwaad geweest. Hoe dweepziek zij was, wilde zij geene kwakerin heeten, en verdeedigde zich tegen deeze befchuldiging in een boek, genaamd Advertisfement tegen de kwaakers , echter hielde 'Zij zich bij geene Gezindheid, hoewel meest bij de RoomfAe Miiftiken, voornaamlijk munte zij uit in gezichten, openbaringen en prophetien, overal beproefde zij ziels als eene g"eftelijke Moeder te doen erkennen, en ontflocg zelfs geeuwde vrouwen van den Echt, om dat die man of kinderen heve/ hadt dan Christus zijns niet waardig was ; — geefelijR tukt, inwendig woord, was haar geliefkoosd denkbeeld: de tijtels van haare boeken zelve zijn Mijftiek: haar eërfte boek, dat vol Openbaaringen is, noemde zij Hei woord Gods, ot het K 4

Sluiten