Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 152 X

moedig van aart, en daarom ook veel minder Propheet en Vifionaris, maar des te grooter voorftander van de geheimzinnige en lijdelijke rust .■ Bij deezen man treft men, ja, veele fchoone, innig godvruchtige beftuuringen aan, maar nog veei» meer van dat gevaarlijk ftelzel voor het echt werkdaadig Chriftendom: 3) De ziel moet vrij zijn van alle gedachten, verlan„ gen, begeerte, vrees en daaden, zelfs in het ge„ bed noch redeneeren, noch fpreeken, en, in dee„ Ze dorheid, wordt de ziel, door heilig Jlilzwijgen „ en inwendig leeven, opgevoerd tot de godiijke na-

bijheid. — Het teder, aandoenlijk, liefde-vol gc„ bed is voor den eerstbeginnenden ; maar het donker,

dor, Jlilzwijgend, verzoekingsvol gebed is voor den j, volmaakten Chriftcn, die niet werkt, maar donker •H wagt op de godiijke werking; dan ziet men God », klaar en duidelijk in het godlijk licht, men heeft f) geene intentie meer, zelfs niet op zijne eigene za„ ligheid, maar ftaande in het Centrum van zijn ei„ gen Niet, rust men alleen in God, en dringt, door

inwendige en uitwendige leeven ; vervolgens fehreef zij: het licht fchijnende in de duifiernis, zijnde een onderricht in de noodige geftalte om de Lichten des Heiligen Geest te ontfangen; Het licht der weereld, vol vreemde invallen; Het getuigenis der waarheid, waar in de verborgen gehcimenisfen van de fchepping des menfehen , de voortbrenging der pou ■we, en de geboorte van Jesus Christus; de nieuwe hemel en de meuWe aarde; de jieenen van het Nieuw ^erufiatem, en eene meenigte anderen. Meest alle haare werken zijn doov PoireT uitgegeeven, en beflaan 19 Octavo Deelen, A°. lóiirt bij H. Wetstein gedrukt, waarvoor eene iofredenende Leevensbefchrijving, die meer dan waarfehijnlijk van Poiret is, en waar uit wij de genoemde bijzonderheden ontleend hebben , gelijk ook daar uit veele dingen ontleend zijn bij den Heer Nieuwland , Lelt. Hifi. Eccl. 443. men voege 'er bij Hartnac, Cont. Hifi. Eccl. Micraelii, part. 2. Art. 7. p. 1498 & 1561, en de Nmyelks de la liep. des Lettres* April 16ÖS, pag. 433.

Sluiten