Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 153 X

•)4 de allerheiligfte menscheid van den Zaligmaker, in, „ tot de inner lijkfte zielsvergadering in zich zelf. (Re„ colleüio interna (a))." Om kort te gaan, wij

tref-

Qaj Michaël Molinos was de zoon van Don Joan Andreas Molinos en Donna Anna Maria Penddchu , beide van adelijk bloed, en wcrdt gebooren te Patacina in Arragon (van welk Koningrijk en dat van Navarra zijn Vader Auditeur was) den 21 Dec. 1640. Zijne broeders verkreegen dc eerfte waardigheden in Spanje», maar hij, tot den geeftelijken ftand gefchikt, werdt Doctor in de Godgeleerdheid aan de hooge fchool van Coïmbra Ao. 1669, ook liet hij zich naderhand tot weereldlijk Priefter wijen, maar ftondt naar lioogcr Rang niet. Zijn boek Guida Spiritualis , of Geefictijke Wegwijzer, ftelde hij eerst voor Zijn bijzonder gebruik op, en gaf het niet, dan op bevel van zijn Biegtvader, uit, ■A°, 1675, in het Spaansch. De Generaal der Franciscanen, dc Inquifiteur Esparza, en veele andere prelaaten hebben het, in den aanvang goedgekeurd en belofredend, in minder dan 6 Jaaren was het meer dan 20 maaien herdrukt, en beviel zelfs ongemeen aan den Paus Innocent. XI. Dit wekte de nijdigheid op, men zogt en men vondt ketterij: Dit bragt, op befchuldiging van den Koning van Frankrijk , Molinos , die toen te Romen was, in de gevangenis der Inquiiitlé, in de maand Meij 1685, die hem 3 Sept. 1687 verwees tot eene openlijke herroeping voor de kerk Della Minerva en kerkboete, gevolgd van eene eeuwige gevangenis, waar in hij Ao. 1696 overleden is. Gaarne hadt hem de Paus, die niet vreemd van zijne gevoelens was, gered, maar konde niet; toen men hier voor vreesde , zag men iets gebeuren , waar van in de Roomfche kerk geen voorbeeld was: De Inquifitie zondt Commisfarisfen aan den Paus, om hem over zijn geloof te onderzoeken, en men verzon 'er deeze uitvlugt op. dat men Hem niet ondervroeg als Paus Innocentius XI, die onfeilbaar -was, maar als Benedictus Odescualki , die dwaalen kon. Zijn boek bleef echter opgang maaken en aanhangers vinden, en is in het Latijn, Italiaansch , Fransch, _ Ho ogen Nederduitsch vertaald, gelijk ook een ander boekje over de dagelijkfche Communie. Men vergelijke voorts Croesius , Hifi. Quaker. L. 1. A. Kuhne , Mijfiieorum Quiétifmus Coniemptativut. De hoofdinhoud van 's Mans boek vindt men bijna woordlijk bij Arnold , Kerk 6? Kett. T. 3. p. 316-324. en meer beredeneerd bij den Heer Nieuwean.d, Led, Hifi. Eccl. L. 4. C. I. § 2. p, 423-442.

K 5

Sluiten