Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 154 X

treffen bij hem de grondleer der Hattemiften aan, die de Leer der Oirzaakltjkheid (Caufalüeitj in de tweede oirzaaken wegneemt, den Godsdienst ftclt in wording , lijding en ontfangen, zoo dat de ziel zich zeiven vernietigt, wederkeert tot haar beginzel, dat Gods wezen is, en dat de ziel en God één ding zij; en nu begrijpt gij, dat met alleen begeeren ,. bidden en danken wegvalt, a's overblijf zeis der Eigenheid, maar ook berouw over zonde, „ God wil die, de ziel is werk„ loos, laat zich lijdelijk beltieren, en wil heilig don„ kcr al wat God wil <^>" —< Hoe heel ardors is 'de Godsledr van den Bijbel, die een verbrooken en verjlaagen hart leert, die Gods welbchaagend offer een reedelijken Godsdienst noemt, en verre van een lijdelijk donker, ons bij het werken van onze zelfs-zaligheid , verzcekert, dat God een licht is , in wiens licht wij het licht aanfchouwen. — Vreemd is het derhalven, dat Poiret ,, een VValsch Predikant te ffefr delberg, die in liilte zijne dagen fleet te Rhijnsburg, tot het jaar 1719, zich ten voorftander van deeze gevoelens opw'ierp, en de leer van Bourignon alom verfpreide (&), waar door dit zoort van Illuminaten

zich

Cd) Dit zijn geene haatelijke Confequentien, maar dc duidelijke Leer van Molinos, in het 17de en 18de Hootdfl. van zijnen fagwijzt*. Welk eene open deur voor de zonde! Hét hart en de wandel des Mans moogen ons doen denken, dat hij het ijsfelijke daar van niet heeft ingezien , maar het blijft'gewis , dat het de natuurlijke gevolgen zijn van zijne MijjHke Rust, en dat hij ook deeze gevolgen, L. C. voor zijne Leer erkend "heeft. \S'-t,i.', , ., ,. •

ibj Zijn voornaamfte werk is De Godiijke huishouding; in Zes boeken 2 deelen 4tO. - Voorts van de grondige , de oppervlakkige en valfche Geleerdheid, welk werk eerst uitkwam te Arnft. 1692, en door hem nog merklijk vermeerderd is Anno 17c?- Ook was hij, behalven veele anderen Stukken, de Uitgccvcr der werken van A. Bourigni-n; de Godgeleerdheid der liefde, in het leeven Van St. CathaRINA. van Genua; de uitgeleezene Boekzaal der M-iJliken, enz.

Sluiten