Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( *5* X

van het Jaar 16" 73 tot 1601 (a)? — Liever wil ik U, naar ons tegenwoordig plan, doen opmerken :

«,.) Dat alle deeze bovennatuurlijk Verlichten, hoe innig godvruchtig zij zich ook uitdrukken, hunne eigen wederlegging met zich brengen, niet alleen om dat zij de Leeringen Gods, in het eeuwig-blijvend woord geopenbaard, wcêrfpreeken, daar de God der waarheid nooit in teegenzegging met zich zclven kan koomen: (zo zij niet fpreeken naar deeze woorden /) maar ook om dat zij zich onderling weèrfpreeken. De Geestdrijverij werkt zoo wel bij den Roomfciicn als bij den Proteftant, bij den Gereformeerden als bij den Lutherfchen, en de -e'e'n krijgt Openbaaringen ten voordeele van gevoelens, die in de Verfchijningen aan anderen als dwaalingen verworpen zijn-, en dit alleen heefc alles verward, onzeeker gemaakt, en voor den redelijken mensch, als invallen eener opgewondene verbeeldingskracht, geloogenftraft.

0.) Dat wij dit alles met reden bijbrengen, daar •wij van de tegenwoordige bejlrijders tegen het Proteftantfche Leerjielzel fpreeken: — De hedendaagfche Illuminaten, zoo verre zij Zwermen zijn, doen niets anders dan de gevoelens van Paracelsus, van Helmont en Jacob Böhm opwarmen, en bouwen daar op alle hunne redeneeringen en hoogere kunde (6) ;

ter-

CO Bekend door zijne Mijfiike Schriften, b. v. twee Profhetien van God, makende de Chrijten weereld; Het leger van God in '* Noorden tegen Babel; Chrijlus, de Koning der heerlijkheid, koomt in zijn rijk ; en verfcheiden andere.

Qbj De brommende toon, waar op de Illuminaten gewoon Zijn te fpreeken van hun ongemeen inzien in Godiijke en Mcnschlijke zaaken is dezelfde, waarop Panacelsus fpreekt van Zijne Magia en Cabbala : Aurora Philo/ophorum, C. i , 2 3. „ De Cabbaliftifche Kunst is, door de mondelinge leer „ 'des Vaders op den Zoou, bij Moses en de Propheten be" „ kend

Sluiten