Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *si X

terwijl de Godsdienst-verbeeteraars onder hun, met hunne Nieuw-Jerulidemfche openbaaringen, en Enge-

len-

„ kend geweest. De uitlegging der woorden Mene, Mene, „ Tekel, Upharftn, Dan. 5: 26 is door de Qabbala gefchied ".. Yoorts, C. 4. p. 80.' „ Door de Magie koomt men tot de „ kennis der Klementen, derzelver veréénigde liehaamen. „ vrucht, eigenfehap, kracht en verborgen werking, maar de „ Cabbala leert door een heimelijk verftand den weg om tot w God te genaaken, hoe men met hem, en de geeften-wee„ reld, moet omgaan, en welke zijner woorden men open„ baaren moet; want de Cabbala is een heilig gefprek met „ God, vol verborgenheid, en de Magie is de kennis der „ Natuur, die deszelfs heimelijke krachten en werkingen „ leert, waar door men de tesenwoordigc en toekoomende „ dingen kan voorfpelien. — Zij leert de banden, waardoor „ de hernelfche aan de aardfche'dingen verbonden zijn, wel„ ke verbinding of invloeijing der hernelfche krachten in de „ aardfche elementarifche liehaamen Gamathca biet, of het „ Matrimonium van den Man (de hernelfche kracht) met de „ Vrouw (de onderaardfche weezenskrachO waar uit de ver„ mengingen ontilaah der Aetherifche en aardfche liehaamen, „ met het Vegetabile, Minerale en Animale: En dat alles „ heeft den oirfprong uit het Ternarium of de H. Drievul„ digheid, welk geheimzinnig drietal in alle fchepzeien , is M ingedrukt, en deeze Ternarius, door de gantfche Subftaii„ tie van alle weczcnlijke dingen uitgedeeld, met den Ma„ gifchen Elementairen Quaternarius maakt den volkoomen „ Septenarius, hét Zeeverital, waar in alle geheimen begre„ pen zijn, èn om dit het Viertal rust in het Drietal, ont„ Haat het licht der weereld in den Horizont des Cirkels „ of der Eeuwigheid, en wijst ons het geheele verbond met „ onzen hcmelfchen Vader V. — „ Dus is bet Vernuft de. „ grootfte dwaasheid, en de Magie de éénige wijsheid, eti • „ dat geloof, waar van Christus zegt, dat het bergen vcr„ zet, en daar in onderfcheiden van de Necromantia, dat „ het geene bezweeringen heeft of plegtigheden, maar al,. leen het bevel des geloofs". Philof. Occulta, p. 298. — Eeven hoogdraavend. onverftaanbaar, verward en Zwermersch fpreekt Jac. Böhm , Mijjierio magno, C. 68. p.663. „ De Natuurlijke Magus heeft maar alleen magt in de Na„ tuur, en begrijpt het woord Gods niet, maar koomt 'er dc Prophetie bij, dan kan hij alles uitleggen , en wordt a een Godlijk Magus, gelijkJoseph''. — cn p. 61. , Boer

„ de

Sluiten