Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 159 X

fchen geluk te prediken. Deeze zonderlinge man; die de zoon was van den Lutherfohen Bisfchop van Skara in Zweden, werdt te Upfal gebooren in het Jaar i6d2, en munte, van zijn 2t!c- tot zijn 57^ Jaar, uit in Letterkundige cn Wijsgeerige fchriften , die hem beroemd maakten (a), doch, in het Jaar 1745, door de werkzaamheid van zijnen geest en de irritabiliteit van zijn zenuwgeftel; vervallen zijnde in eene Hijpochondria pasjiva , verbeelde hij zich eene prophctifchc roeping door eene verfchijning, die hem zeide : „ Ik ben God, de Heere, Schepper en Ver„ losfer, en heb U uitverkooren, om de menfehen „ den inwendigen geestlijken zin der Heilige Schrift „ te verklaaren. Ik zal U ingeeven wat gij fchrijven „ moet (&)." Van dien tijd af meende hij, door eene godiijke Illuminatie, de natuur en werking der ziel, haar verband met het lichaam, de huishouding der Engelen en Geeften-weerelds zelfs de natuur van

God,

(o) Men telt van het Jaar 1709 tot 1749 door hem uitgegeeven twee Letterkundige fchriften , Verzamelingvan Spreuken uit Sene.ca en PüBUUS Ssjrus, en Lpdut 'Helicnniüs, ƒ tv, Carmina Mlfcellar.ea, benevens 27 deelen over de Wijsbegeerte, waar onder uitmunten Deedahis hijperboreus, of Proeven over M.ithematifche cn Pllijjifihe onderwerpen , 6 Deelen ,'1716--1718 ; Proeve over de i..we:idige waarde van Ma,.ten en JVaaren, tot vermijding van alle breuken in de Rekeningen , 1719; Verhandeling over de Zeeftroomen, 1719; Melhodus nova inveniendi longitudin.es locorum terra wiarique, ope Luna, 172I; Mifcellanea obfervata circa res naturales, 4 Deelen 1722; Opera Philafophlca , 3 Deelen, fol. 1734; Oeconomia regni Animalis, 2 Deelen, 4/0 174O; en Regnum Animale, 3 Deelen, 4*0, 1744, 1745.

(b~) Deeze Roeping befchrijft dus, met alle de omftandighedeu, Swedenburg zelve, in een brief aan den Heer Robsam , in de Voorreden van zijn, in het Fransch overgezet, werk, de Coelo & Inferno, dat eerst te iondon uitkwam. Anno 1758 , cn onder den Tijtel van Les merveillcs du ciel & de PEhfer, in 2 Deelen, gr. 8vo te Berlin, Anno 1782, is uitgegeeven, ; ■

Sluiten