Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 160 X

God, de waarheden van den Godsdienst, de toekoomende dingen, en de openbaaring aan Joannes, volkoomen en onfeilbaar te verklaaren (a). Zijn geheele leeven was voorts eene aane'énfchakeling van openbaaringen, gezichten van hernelfche paleizen, academiën, tuinen en vergaderingen, telkens hadt hij gefprekken met Engelen en afgefcheiden Geeften, en alle zijne fchriften, die hij in getale fehreef (&), zijn vol van de vreemdfte voorzeggingen, en de vernaaien ziiner vrienden vol van de wonderbaarfte gebeurenisfen, waar onder de ontdekking bij de weduwe Marteville, de verklaarde Correfpondentie tusfehen de Koningin Louisa UlriCA van Zweden en den Kroonprins

00 Zoo (Schrijft hij zelve: „ in mijne verklaaring van de Openb. van Joannes heb ik niets uit mij zeiven gefproo" ken, maar alleen naar de ingeeving des Heeren." Apocaïijpf. revet. Preefat. — „ De Heere is mij verfchcenen, cn „ heeft mij het bevel en de zending gegeeven , om dc menfchen in alles te onderrichten, het geen zijne nieuwe kerk " betreft van welke Joannes in de Openbaaring, onder den " naam van het Nieuw Jerufalem fpreekt. De Heere heeft " het inwendige van mijnen geest geopend. en mij in ftaat " gefield, dat ik, zedert 25 Jaaren , inde Geeften - weereld " zien , en te gelijk met dc Engelen in den hemel. en met " de menfehen op aarde omgaan en fpreeken kan " Ibtd. "onf. Delicia Sapientia de amore conjugali, en Summarta expof. doar. novee Eccl. «,..«. , ~n

Cb~) Men zegt, dat hij 25 Quaitijnen met Mijftiek-geillumineèrde boeken heeft uitgegeeven, en dat men, na zijnen dood nog 20 dergelijke heeft aangekondigd. Het laatite werk', dat hij, in zijn 83fte Jaar, fehreef, en waar in zijn oantsch Siïfthema vervat is, is zijne Vera Chrifiiana e*cn Ouart'ijn van 500 Bladzijden Voorts zijn de benichtlte Arcana Cxlefiia, 8 Deelen , 174^-1756. De Ccek & Inferno 1758. De nova Hierofolijvia, 1758. Sapicnua Angeli■a' 1763; de divino amore, 1764; de providentia; en de imipoteftate 8c., beneevens veele andere; van zijne nagelaatene MSS. is een lijst, op het einde van T. 2 der tranfche vcrtaaling Merveilles du ciel 8 de l'enfer, p. 37» , waar vau, ik in de voorige Aant. gefprooken heb.

Sluiten