Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X i*i X

prins van Pruis/en, en het voorgevoel van. den brand te Gothenburg de aanmerk] ijkfte zijn, doch welke allen zich zeer gemaklijk , zonder wonderwerk , verklaarcn laaten (a). Hij fterf te l^ondon, in zijn 85de Jaar, den 28 Maart 1772, of, naar andere berichten, den ,24 Sept. 17,71. Verwondert U dan niet, Gelief* den! dac ik de dweepende Geestdrijverij onder de draaiingen van onzen hedendaagfehen leeftijd tel; Swedsnbuug zelve was onze tijdgenoot, en de menfehen, geneigd tot het wonderbaare, gelooven eiken Geestc in het Ooflen hebben de Engelfchen 'sMans leeringen verfpreid tot bij de,Brammen toe; in America predikt tnen dezelve openlijk, in Engeland telt men meer dan twintig duizend, en in de ééne ftad Manchcjler over de zeeven duizend aanhangers deezer verrukkingen: door geheel Duitsland zijn geheime Genootfchappen verfpreid, die zich over het verkeer met God, de Engelen, de Heiligen, en, door derzelver verlichting, op het doen van wonderen en voorfpellingen beroemen, en hoe zeer men, in het geheim, ook in ons Land, blijft droomen van/het verfmeltend en invjoeijend één zijn aller aandachtige en innige geeften in Gods wezenlijke Éénheid, en het deelachtig worden aan de hernelfche Sophia , blijkt uit een Mijftiken brief van het Jaar 1773, door een Opziender der Verlichten uit Amfterdam aan eene Haagfche Zufter gefchreeven, en welke de geleerde Nieuwland ons bewaard heeft (bf.

Maar

. 00 Men vergelijke Hamelsveld, L. C.p. 23-26 , in Nor. en p. 77.

(O Led. Exeget. T. -2. L. i.p. 43. men zie voorts.over de aanhangeren van Swedenburg een hoogduitsch werkje Van C. W. Schnetder, Nachricht von der fo genannten neuen Hrche oder dem neuen Jerufalem der anhanger Em. Swedenbprgs , und von ihren Godtesdienstlishen verfammlungen .. ir\ EngUnd; Dem Herrn Superintendent, Doctor Rosenmuller, in Leipzig zugeëignet, Wiimar 1789.

L

Sluiten