Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar vooral, verwondert U niet, dat ik dit flag van Lieden ook geteld heb onder dc heciendaagjche Beflrijders van het zuiver Euangelie. Met Weigei/ius en Molinos, leert men eene lijdelijke rust, 'en ftille irikeering in zich zeiven, waar door men openbaaringen krijgt buiten de fchrift (fl), cn misbruikt het Magnetismus, om zich in dien ftand van verrukking te brengen. Met Botjrignon en Poiret houdt men de Schrift voor eene bloote fchors, waarvan de kern, de inwendige zin, door onmidlijke Openbaaringen alleen gekend kan worden, cn door een inwendig woord, oudtijds aan Melchizedek, Job en anderen bekend, en nu nog in China en Tartarijen te vinden (b); De tegenwoordige huishouding der kerk zal ophouden, en een Nieuw Jerufalem zal worden opgericht, waar in het onmidlijk onderricht en de leer van Swedenburg zal zeegepraalen (O- Ingevolge daar van erkent Hij in alle Gezindheden Ingegeefte menfehen, die, in weêrwil hunner godsdienftige verfchillen, ééven ééns deel hebben aan het godlijk licht cn de verkeering der Engelen (d). En wat de grondwaarheden'

O) Zoo fchrijft Swedenburg, dc-SaflAngdiea,A*. 1763, 2fo. 257. De mensch kan zich reeds in deeze weereld tot het hernelfche licht verheffen , als zijne lichamelijke zinnen in een diepen fldap begraaven worden, dewijl in deezen f.'aap-toeft and de godiijke invloeden onverhinderd op den inwendigen mensch Werken kunnen.

00 Swedenburg, Apocalijpps rcvelat. No, ii. p. 29- en zijn Zamenftel door Hamelsveld uitgegeeven , p. 108. i09.

(O Idem. de Nova Hicrof. en Summaria expofaio doctrine Nov. Eccl.

00 Eeven eens als Schwenckfeld , Bourignon , Poiret en anderen zich, of bij geene Gezindheid voegden en op allen •wat te berifpen hadden . of ten minften zich daar omtrend onverfchillig toonden, om overal aanhang te maaken , zoo deedt ook Swedenburg De man , die onfeilbaare openbaalingen voorwendt, is zich zelvcn hier zeer ongelijk: De Nova Hierof. No. 8, zegt hij: „ onder de Roomsch-Catho-

„ lijken

Sluiten