Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X i«4 X

den zelfden ftempel tot de dwaasheid om drie geboorten of wisfelingen in Christus te ftellen, eerst was hij God en werdt een Engel: toen werdt hij van Engel mensch, en eindelijk is hij van mensch weder de verheevenjle Engel geworden (a). Met één woord, deVerbeelding kan niets bedenken, of het krijgt bij dweepende Illuminaten het gezag eener godiijke openbaaring, waar tegen geene redeneering geldt, ten minften van eene ontdekking uit de Geeften-weereld; en men behoeft Hechts de lichaamlijke , aardfche en Coranifche befchrijving des hemels te leezen , welke Swedenburg zegt gezien te hebben (b), om overtuigd te zijn , hoe zeer aardfche verbeelding hem Beelden voor den geest bragt van een Stand, waar van ons de Bijbel zegt: het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen: Terwijl Hij ons teevens verzeekert, dat de Engelen vol konstgreepen en liftige aanflagen zijn om de menfehen te bedriegen, en vol vleijerij, om te fpreeken naar de meening van den geenen , wien zij voor hebben, het zij hij een Roomfche of een Proteltant is ( c j. — Zeldzaam Chara&er zeeker voor goede Engelen en hemelgeeften , dat zelfs in menfehen onveifchoonlijk zou zijn, en dat in ééns al het geloof der Geeften-zieners op losfe fchroeven zet! Hoe billijk is de taal van Petrus, 2 Pet. i: 19, wij hebben het prophetisch woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daar op acht geeft, en met hoe veel reden herhaalen wij U de vermaaning van Paulus,

Co-

00 Boeswillï'bald , Scripture and Reafon one Book, Lond. 1740.

0~) De Coelo & Inferno & vera Christ. Religto. waar m men van den hemel bergen, bosrehen, tuinen, wijnbergen, oogst, dieren, huisraad, klederen, boeken enz. befchrecven vindt, en de Engelen, eeven als menfehen, ziet eeten,éinken, ilaapen , fchrijvcn, arbeiden enz.

(è) De Coth & Inf. Zfo. 246-257.

Sluiten