Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Colosf. 2: 18, Dat U dan niemand overheerfche zijnen wil> in nederigheid en dienst der Engelen, intreedende in het geen hij niet gezien heeft, te vergeefs opge-, blaazen zijnde door het verftand zijns vieefches.

y,~) Alleen moest mij niec ontfcbieten, dat de naam Illuminaten, waar mede men dit flag van menfehen benoemt, van Spaanfchen herkoomst is, daar zich dezelve, vooral in Andalufien en Sivilien, reeds in het Jaar 1575, en laater in 1623, openbaarden, en, onder den naam van Alomhrates, door de Inquifitie heevig vervolgd werden, hoewel zij nog door geheel Spanjen verftrooid, en, zedert den tijd van Mouwos, merkelijk toegenoomen zijn (a).

d.) Eindelijk (en dan heb ik ü alles opgenoemd) is 'er nog een ander foort van Illuminaten, die met een boos opzet het Chs iftendom, bijzonder de Leer der Proteftanten, beftrijden, en dikwils de medegepooten zijn der zoogenaamde Hervormers of Opklaarers (&). Hen bedoel ik, wier Geestdrijverij met Bedrog gemengd is, of die geheel opzetlijke bedrieger* zijn, hoogere'kundigheden voorwenden, en, door half of heel aangeleerde konstgreepen en natuurgeheimen, (waar over hunne Hechtheid en misbruik een kwaad gerucht brengt) middel vinden om de eenvou-1 wigen te misleiden en hunne fchandelijke begeerlijkheden voldoening te bezorgen , terwijl hunne taal enverrichtingen met die der eerstgemelde, waar onder

zij

(o) Men vergelijke MoRETus , grand Dia. liijlor, in Vo+ ce. Heideggerus, Histor. papis. Period. 12. p. 352. Hoe?» wel deeze naam, in voorige eeuwen, onder de oudere Quiëtiften, niet geheel onbekend is geweest, vergel. Jo. Cijparissota, Bibl. P. P. T. 21. pag. 479.

(b) Althandf? men heeft in Beijeren, in twee Deelen,uitgegeeven de Origineele Schriften dér Illuminaten, waar bij men eenige bekende Hoofden der Opklaaring, als Medeleden, heeft bekend gemaakt.

L 3

Sluiten