Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 166 X

zich voegen, gelijk ftaat, maar hun hart veel flechter en hun oogmerk doemfchuldiger is. Ook dit gedacht, het echte zaad des Satans, die zich in een Licht-engel verandert, is reeds zeer oud : de eerfte Eeuw zet al op de reekening van Cerinthus , dat hij gezichten en openbaaringen verzon, als of hij die gezien hadt (aj: Basilides, in het begin der twede eeuw, hadt onder zijne volgelingen BarkAbas en Barkoph, die zich voor Propheeten uitgaven en zijne droomerijen verfpreiden (b) : de Severianen eene Prophetes Philtjmena , die verfchijningen van Christus en Paulus voorgaf (c): gelijk de oudheid nog van eenen yalfjhen Propheet Elcss (d), van Martha en Mar-

THI-

00 Zoo fchrijft Theodoretus van Hem, Haer- fab.L.2.

C. 3, Opp. T. 4. bZtoi; «u-oxaAü^ü'S 7iv«s, i>; ivrcf TtOi^ftEHJf,

' (O Deeze Basilides was één van de hoofden der Onolliken , vol droomerijen der Aeonen en Uitvloeizels, welke E-

piphanius Haer. 24, C. i. Opp. T. i. p. 69, feants-iahtf

ptv$ax»ïl*t "noemt, hij heeft veel gerucht gemaakt met zijn geheimzinnig Ajépajaj ,het getal 365, met opzicht tot de 365 Hemelen en Engelen, waar in zommigen de Mithra der P.erfiaanen, en anderen Cabbaliftisch de grondleer van het Chriftendom vinden Ab. Ben. Rouach. Hakkodesch, ivo wJlid*. Van zijne gewaande Propheeten fchrijft Theodoretus', L. i. C 4 ET%£ M x*\ nptpiiii i Sa,ira!Sr,f, Sapxi^m xttt %xf»cèp, "«< 'ncput il*»s vrapdxM'ito'i fittpilAptSi. Ae-rippa,

bijgenaamd Castor, heeft tegen hem gefchreeven, waar van Eusebius, L. 4 C. 7. eenige ftukken bewaard heeft.

O) Zoo verhaalt Augustinus, de Haeref. C. 24, hoewel dc Benedictijners, (misfchien met reden) de ongefchondene echtheid van deeze plaats betwijfelen: Opp, Augustini , T. -8. Col. 7. in loc.

(dj Van de aanhangelingen van Elces , fchrijft Theodoretus , L. 2. C. 7, AV;a(V«i xai fistyixr,t, xx'i ntt$r,piciTlKr.\> v.TTratono ■nXavr.f , xa: Kfoyiarixcvs éce»T«s irpin-v/iftvn. — Waar

■in zij juist gelijk Zijn aan onze hedendaagfche misleiders, die, onder voo'rwendzel van Aftrologiften .Magi cn Natuurkundigen te zijn, het menschdom misleiden, dat zoo gaarne zijn toekoomftig lot weet, het geen de Godheid, zoo wijs en goed, voor ons oog verborgen heeft.

Sluiten