Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X i«7 X

thina (a), en van Pmscilla en Maximilla onder

de Montanijlen fpreekt (i), die door veelen in laateren tijd zijn nagevolgd (c). Dit bedrog heeft zich niet bepaald bij het ftrafwaardig gefiacht der Landloopers, der zoogenaamde Tovenaars, en der omzwervende Heidenen, die uit Indojlan en de Provintie Czigania, waar zij tot de Stam of Cast, Parias of Suders genaamd, behoorden, zedert het Jaar 1417 geheel Europa overftroomd, en de ligtgeloovigheid bedroogen hebben (d); maar is tot heden toe zelfs gepleegd door zulken , die zich verlichte Wijsgeeren, of vroome Chriftenen noemen, en zeggen, dat zij wat groots zijn (e)- Onder deeze durf ik , met zommigen , niet met zeekerheid ftellen den vermaarden Engelsman

00 Vcrgel. Jo. DamasceNUS', de Haeref p. 579.

00 Eriphanius, Opp. T. 'lï Haeref. 48./». 402-407.

00 Marck, Orat. 3. past Exerc. Mifcell. p. 443-453Ook heeft AM os. CoMENlUS de gewaande Voorzeggingen van Cotterus, van Nic Drabizius, cn van Christina Ponia-t touie , die omtrend dc helft der voorige Eeuw geleefd hebben, in het licht gegeeven.

(dj Lang en veel heeft men over den oirfprong van dat Volk getwist, dat men Heidens of Zigeuner noemt, en welke de meeften voor Egiptenaars gehouden hebben. De gedachte , welke ik opgeef en voor beweezen houde, dat zij oirfpronglijk uit de laagfte Cast der Indianen zijn, die, bij de verwoeftingen' van Timur-bec, door Perfien, Arabien, Egijpten en Turkijen, naar Europa zijn afgezakt, werdt meer of min gegist op taalkundige gronden, in de Anzeigen aut den K. K. Erbliindern, 6 Jahrg. S. 87, 8-8. en voorts doos Buttner, Rudiger, Pallas, enz., maar is onteegenzeglijk betoogd in de Gefchiedkundige verhand, over de Heidens door Grelman, uitgegeeven te Dfird. bij Blusfé, 1791waar in een fchat van weetenswaardigheeden is, en dit geheele fluk volledig behandeld wordt.

O) Men vergelijke over de laatere Illuminaten, behalven Das Berlinifche Monatfchrift, LavaTER , Protocol über der Spiritus familiares, en vooral Esfai fur la fette des Illuminés, welk men aan Mirabeau toefchrijft.

L 4

Sluiten