Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X iv9 X

zeeker is het, dat Boijxe, Cudwgkth, Patrik cn andere groote mannen, cie niets minder dan bijgelocV • ■ 1 vigcn

zelfde fteirj een eevcngelijk vermoogcn over de Koorts, cn jDnnrend een' half jaar laater 'over andere ziektens. r— Zijne geneeswijs was zonder eenige toeflel, aanraaking en wrijving waarin de eenige middelen, waar van hij zich bediende , en den uitflag fehreef hij dankbaar aan God toe.

Maar zijn de verhaalen van zijne geneezingen waar? Dit fchijnt'niet'te betwijfelen» Hij deedt, bij herhaaling, zijne openlijke proeven op onderfcheiden plaatzen van Ierland en Engeland, bijzonder te Oxfori en te London, en elk erkende, in weerwil van de wangunst der Medici, het goed fucces. Reeds Anno 1G66 kwam ?er een Verhaal van zijne geneezingen, vercierd met zijne, bceldcnis, in het licht, perfoonen, plaatzen , ziekten , getuigen , omflaudigheden zijn 'er naauwketirig in vermeld: waar van de Tijtel is: Vat I.enttn Greatrakes Esq. of Atfane in the Countij of Waterford in the Kingdom ,of Ir land, famous fór curing feverad difeafes and dijiampfres, bij the Stroak of his hand onlij. De Hertog van Buckingham en andere voornaame Lieden waren onder zijne.• patiënten . de geleerde Boijle en Cudhworth, en de-beroemde Bisfchoppen Wilkins cn Patiucic teekenden zijne atteftatien. Pechlin, Lijfmedicus van den, Erfprins van Denemarken , fprak 'er van (net roem en goedkeuring, Obf. phijfico-med. Hamb. 1691. Doctor Ru..t in een brief aan Jos. Glanville getuigt tegenwoordig geweest te zijn bij meer dan duizend.geneezingen, zelfs van EpilepQe, Ulcera en cpene wonden, en een ander DoQor FaireCLowe telt 'er zelfs de teering onder. Het Koninglijk Genootfchap te London liet hem, in hunnen naam, dopr den natuurkundigen Boijle verdecdigen, toen het bijgeloof hem van Toverij bcfchuldigde: zelfs liet hem de Koning door den Staats-Secrctaris Arhir.gton naar Whitehall ontbieden. En de nederduitfehe Leezer kan de gemelde, en zoortgelijke gcr t-uigenlsfcn vinden bij den Hofraad van Eckartsiiausen , het dierlijk Magnetifmus verdedigd, p. 52--70, korter fpreekt van hem Bake Verhandel, over het zelfde onderwerp, p,

29—31. - Maar als nu die .verhaalen waar zijn, wat

moeten wij 'er dan van denken ?

Dit is duider: Wonderwerk was het niet, dc Man ontkende dit zelve, en dc herhaaling der aanraakingen cn -wrijvingen, eer de geneezing tot lïand kwam, ook de mislukking somtijds, bewijst het genoegzaam. Afgefprooken bedrog?

L 5 daar

Sluiten