Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5* H

Jaar 1740* wier bedrog, in geveinsde ftuiptrekkingen beitaande, door de Geneeskundigen van Montpellier ontdekt is (a), en van eene meenigte foortgelijken binnens en buitens Lands, zal ik mij alleen bepaaien bij de Teegenwoordige bedriegers van denzelfden ftempel, onder weikei uitmuntte Schröpfer, die, van Husfaar in een Geeftenziender veranderd, zijne bedriegerijen deedt te Dresden, en, die niet langer kunnende volhouden, zich in het Roozenbosch te Leipzich dooyfehoot: gelijkzoortig is de beruchte Gassnkr, een Priefter in Kloofierlee, op de grenzen van Zwitferland en Tirol, wiens voorgewend vermoogen in Geeften- dwang, onttooyeren, en duirelbannen, geleegen was, het geen hij in verfcheidene Cantoris, en laatst te Regensburg, pas achttien Jaaren geleeden, (A°. 1774) beeft.voortgezet. Hoogstgeheimzinnig in zijne houding, ftaatelijk' en plegtig in zijne geneezingen, deedt hij zijne zoogenaamde wonderen met zulke godsdienftige bezweeringen in den naam van Jesus , en fprak zoo veel van geest en geloof en kracht, dat hij waarlijk Ee'n fchecn van die valjche Propheete^, van welke degodiijke Vcrlosrer,,mct zoo veel ernst, voorZeide, Matth. 24: 24, zij zullen groote teekenen en wonderheden doen , alzco , dat zij (indien het mogelijk was) ook de üïivirkoofenen zouden verleiden; trouwens Hem volgden niet alleen duizenden van bedroo• gene Aanhangers, maar'er is een tijd geweest, dat zelfs de goedhartige en eerlijke Lavater, (die het peloof der mirakelen, ook in den huldigen ft aat der kerke, niet voor onmooglijk houdt) door zijne fchijnheiligheid vergsauwd, hem voor een Man hielde, vol van den Heiligen Geest, en als een ongewoon dienaar van God bewonderde (fc); terwijl (het geen niet mis-

fen

00 Men zie Bake, L. C. p. 33.

O) Zoo fchrcef hem Lavater onder anderen. „ Ik weet. „ & Gassner! dat ik niet waardig ben, om aan een Man „ Gods te fchrijven. Spreek, 6 Dienaar des Heeren! en ik

„ zal

Sluiten