Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rei kon) naauwkcuriger onderzoek niets gevonden heeft dan teekenen en wonderen der leugenen (a). En nu zal het Uwe aandacht wel niet bevreemden, indien ik ook deeze Lieden onder de hedendaagfche bevrijders van den Godsdienst tel. Of kan een Geestdrijver, die zijne droomen volgt* ooit een verëerer zijn van den Medelijken Godsdienst, die op de Wet en het Getuigenis wijst ? Kan een verwaand Hoogmoedige, die zich voor een Ziender uitgeeft, daar God hem niet gezonden heeft, een Volgeling zijn van Hem, die nederig was van harten, wiens gehecle Leer Ootmoed is, ere daar alleen de Broeder x die nederig is j in zijne hoogheid roemt? Kan de Bedrieger een Voorftander zijn van Ji-.sus, die gebooren en geopenbaard is in de weereld, om der Waarheid getuigenis te geeven, cn wien niemand hoort, dan die uit de waarheid is? Laat ■ dit Cagliostho bewijzen: die geileepen Bedrieger, die misfehien door goochelarij en behendige konstgreepen, maar allermeest door fchandlijk bedróg, zich door geheel Europa berucht gemaakt heeft, en, voor een paarjaaren, den welverdienden dood, door eene eeuwige gevangenis, waar toe hem de zagtmoedigheid van den tegenwoordigen Paus verwees, te Romen ontkomen is Of zou men gelooven kunnen, dat

Hij,

„ zal hooren ". Vergel. W. Josèphi über den thierifchett Magnetifmus. p. 49. aangehaald bij den Heer Voltelen Orat. laud. p. 5.

(V) Men leeze J. S. Semler , über die Geifisr-bezworwfgen van Gaszner und Schröpfer, en men zie het bedrog ontdekt bij Hennings , over het voorgevoel en fchijngezichten , § 8. p. 113.

(V) Die begeerig is deezen B'edrieger, .die zijne valfthe Illuminatie in meest alle de voornaame Steden van Europi verfpreid heeft, ontmaskerd te zien: leeze het Leeven van C/.g^iostro , uit zyne Proces-ftukken opgemaakt, dat te Romen, en in Brusfel en Antwerpen , voorleden Jaar, is uitgegeevfin, en vooral Gefchiedvtrhaal van het verblijf van den

\ bcm

Sluiten