Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 175 X

fcne rijk behooren, en overal zult gij geheime Genootfehappen aantreffen, wier getal op veertig, en wier Adepten op meer dan vier duizend geteld worden, en daar onder van de edelffe en bcroemdite naamen» waar van het groofer deel met deeze Illuminatie befmet is, en waar van de Hoofden in verband ftaan met eene geheimvolle Unie, die geen ar der doelwit heeft, dan, of door ongeloof, of duor bijgeloof,het menschdom te verpeffen, en, bij de omkeering van Chriflendom en Openbaaring, weêr te brengen tot een gebrekkigen Natuurlijken Godsdienst of de bijgeloovige droornen van Daemons en eene romanesque Geeften-weerild («).

Ramp-

O) Men zie over de teegenwoordige geheime Genootfchappen de Arcliiven fur Magnetifmus und Somnam .ulijmus. T. 3. Straatsb 1787. Men doet moeite (en de reden is tastbaar) om het beftaan van zulk eene Unie te laaten in twijfel trekken, doch men leeze Schrift über Auj'klaring, mehr Noten ah Text, en dasf Ar chiv. der Swiirmerij Men noemt deeze Unie anders de Verééhiging van XXII, zijnde de in het geheim , en langs verfchillende wegen, werkende Directie van een zoort van algemeen Genöotfchap*» alom verTpreïd, dat zich meefter maakt van luiden van allerlei Clasfen, uitgezonderd NB Uitgezonderd Vorften cn Miniflers, bijzonder van Schrijvers, Boekverkopers, Gouverneurs cn jonge Predikanten, om hunne gevoelens en Jour-? naaien, inzonderheid het Altgcmeine Intelligenz-blatt, overal ingang te doen vinden, en datr door Godsdienst en Reveering in Natuurgodsdienst en Règeerrngloosheid te veranderen: het is der moeite waardig hier over te vergelijken de Ervjiige Waarfehou,wing aan ds Grooten deezer Weereld, Bijlagen, p. 74-81. — Reeds voor rijftig Jaafeti, en dus wel eén van de vroegde, werdt 'er zulk een Geheim Genootfehap gevonden aan de Univerfitcit te Halte, waar van men zelfs den Naam niet openhaaren mogt, en waar in men voorgaf' de Phijfiek, de Phijftognomie, de Chiromantie eó Soortgelijke Weetenfchappcn te beoeffenen, en waar van, zo ai niet de Stichter, ten minden de eerde Voorftandcr was de beruchte Brenk, wiens gefchiedenis zoo veel opzien gebaard heeft, en die nog lang naderhand eenea Geeltelijken

in

Sluiten