Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rampzalige verblinding van menfchcn , wier Eigenroem ons toeroept, wij zien! — onbereekenbaare

fchade

Jh Neurenburv, en den Predikant WolshoFer te Röttat, m het Anfpachfche in .dezelve Orde aannam, den laattten met een Diploma als Patriarch in Jerufalem.

Bij deeze geleegenheid moet ik van deezen zon leningen Man iets meerder Zeggen : Johan Wolfgang Breuk otïdfte Zoon van Marth. Casp. Brenk. Pred. te Eckelsdotf m Frankenland . naderhand te Roth in het Anfpachfche, werdt eebooren i Maart 1704, cn hadt van longs at eene bijzondere höofdftudie gemaakt van de Hcbrecuwfchc taal, waar door hij wel eerst tot een buitengewoonen eerbied kwam voor de fchriiten van het O. T. maar daar na, ongelukkig te veel fmaak krijgende in het Rabbijnsch en den tegenwoordigen foodfehen Godsdienst, verviel hij tot eene minachting voor het N T. Zeeven en twintig Jaaren bclteede nij met reizen en het bezoeken van onderfcheidene Academiën , maar werdt, om allerlei lichtmisferijen te Jena, te Gommen, to Hdile enz. van de Univerfitcit gebannen ln ae laaide plaats kreeg hij Anno 1741 kennis aan de Rabbijnen Tefal en Wolf, die hem in.de Gemara onderwezen, ook maakte tuj vriendfehap met een (eruralemfchen Jood , Rabbi Moses Jeruschalmi, bezogt de Synagoge, hieldt daar redevoeringen ea verliefde op eene Jodin Zehmdnn gcheetenj reeds in het jaar 174; at hij op de loodfolie Paaschdagen ongezuurd brood, het volgende jaar hieldt hij ook Sabbath, en den 25 Oa. 1749 liet hij Zich, te Amfterdam, door Rabbi Jehuda Low» bemijden, cn noemde zich Jochanan Brenk, hier leefde en varkeerde hij anderhalf jaar met de Jooden ; tot dat hy, een gemengden Godsdienst voor zich zeiven hebbende, zich eensklaps weder bij de Chriftenen voegde, en, na verfchciden reizen, in het jaar 1751 te Neurenburg kwam, daar hy , na veel fukkelens,' eerst tot Secretaris bij den Kreitz-gezant van Ilesfen-Casfel. en, na zijn dood., tot Legations-Secretaris. bevoorderd werdt. van welken post hij, om zijn vreemd gedrag. Anno 1763 werdt ontilagen, fchoon hy den tijtel behieldt, eindelijk leefde hij ftil te Schobdach, een dorp en het Anfpachfche, waar hij, in zeer fobere omdandighceien fterf, 20 Nov. 1789 in het 86(le jaar zijns Ouderdoms. Hier ging hij vrij naarflig te Kerk, hadt vier Chriften Vrouwen gehad en zijne kinderen laaten doopen, maar behieldt veele Toodfche gebruiken, en wilde nooit, zelfs met 111 zijne laatïte ziekte, het H. Avondmaal ontfangen. In de daad.een • man.

Sluiten