Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fehade voor zielen, wier troost en lee^en het zou zijn den waarachtigen te kennen en Jestjs Christus, dien hij zondt! — Dat men onze achttiende eeuw de verlichte noeme-, dat men, dankbaar aan den Vader der lichten, van wien alle goede gaaven zijn , erkenne de voorderingen, welke deeze eeuw in de wijsgeerige kundigheden, bijzonder de proefondervindelijke Natuur-, de ontleed-, de fterrekunde en dezeevaart, gemaakt, of het licht, dat grooter taal- en oordeelkundiger uitlegkennis over de Bijbelftudie zelve verbreid heeft: — maar dat geen worm den Schepper beleedige; geen zoon des ftqfs de onbcgrijpiijkhcid des Eeuwigen ontkenne; geen fchuldig rebel in het

rijk

man, zoo los van leeven, zoo eigenzinnig, en, in vcele opzichten, zoo wifpeltuurig van character, en in wien, huiten zeekere eordaatheid en vriendfchapstrouw, niets loflijks is clan eene heerfchende (maar overdreevenc) zucht tot de Hebreeuwfchc Studiën, doet zoo weinig Eer aan zijn geheim genootfchap eh Godsdienst-gevoelcns , als Nadeel aan het Chriftendom, dat hij verliet, zonder het te kennen, en wederzogt, zonder het te beminnen. Zoo veel is zeeker , dat zijn omgang met de Unitarii'vn Zevenbergen, daar hij Hofmeefter geweest was bij Szentkereszki, hem veel bedorven heeft, hij gaf naderhand Anno 1766 te Leipzich uit: Geloofsleer der■ Unitarii, ontworpen door Szant Abrahai/i voorheen Prof. van het Gijmnafium te Colojvar., en uit het Hungaarsch vertaald door Palfi Janos, en. dar voorts de achting hem door de Jooden betoond om zijne Joodfehe geleerdheid, hunne onderftand in zijne behoeften , en de liefde voor eene Jodin , hem tot den ftap brasten van zich te laaten befnijden. On-ier zijne gevoelens zijn de opmerklijkfte zynë Ariftotelifcbe Philofpphië, zijn afkeer van de Belles Lettres, zijne neiging tot bijgeloof, Geesthiftorien cn Waarzeggen, en ■vooral' zijn gevoelen over de Rcgeenngsvorm.cn, die vau de jooden noemde hij Theocratisch, die der Volkeren, die den Duivel eeren , Demonocratisch, en alle andere Autocratisch.

De Profesl&r Will, te Anjpach, heeft zijn Leeven befchreeven, het geen, vertaald, in dit Jaar te Dordrecht, bij de Leeuw en Krap is uitgegeeven, waar mén alle de bijzonderheden breeder vinden kan.

M

Sluiten