Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X i«7 X

aog een ander, die voorgeeft een man van ftnaak te weezen, ü zegt, dat hij zich bevlijugt om duidelijk, om populair te weezen, en daarom alle ingewikkelde en betwifte termen in eene duidelijk verftaanbaare taa! verklaart. En wat doet Hij dan? hij leert ü, bij voorbeeld, dat alle de Bijbelfclie Uitdrukkingen van Uitverkorene, Geroepene, Geloovige, Heilige eet ;ouwig te kennen geeven Christenen.- De Man heeft zeeker gelijk, zoo veel gelijk als of ik U zeide, dac Regenten, Geleerden, Rijken en Konflenaars niet anders zijn als Menschen; maar beteekent het daarom niets meer? of bijzondert het de foorten en de cha~raciers niet? en gebruiken de Heilige Schrijvers die onderfcheiden 'benaamingen zonder nadruk of oogmerk? Ee'ven e'e'ns beduidt men ons, dat Geest, Geloof, Euangelie, Wedergeboorte en Bekeering in goed Duit?ch beteekent de gefteldheid van eenen echten Leerling van Jesüs, en men heeft recht, eeven eens als Natuur, Aanleg, Onderwijs, O effening en Ondervinding een goed Leeraar of Geneesheer maaken ; maar beteekenen daarom alle die woorden het zelfde?

y. Daar is nog een ander zoort van menfchen , bij welke goed oogmerk, maar zonder vooruitzicht, de afwijking begon, en eene zeer gewoone trotsheid dezelve voltooit. Deeze Lieden hadden in het begin achting voor den Chrifi.alijk.efi Gcdsdienit; het moeide hen de Naturaliften zoo veele bedenkingen daar tegen te zien op e'én ftapclen, en, te veel gezet op den roem van iets nieuws te zeggen, meende men hen op een anderen voet, dan tot nog roe gefchiéd waSj te moeten beftrijden, en door iets toe te geeven, in het geen men kleinigheden noemde, veele bedenkingen op te ruimen, om hen, in de hoofdzaak, gemaklijker te winnen. Men maakte onderfcheid tusfehen de buitenwerken en het gewigtige, de hoofdzaak van het Chriftendom, en beging dezelfde onbedachtzaamheid ais

eca

Sluiten