Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 190 X

„ tige waarheden en pligten doet denken; welke zij „weder, ten nutte van anderen, bij monde of ge„ fchrifte, voordellen. Al wat dus weezenlijk waar„ heid in den Bijbel is, dat is Gods geopenbaarde waar„heid, en alle billijke pligten zijn van God voorge->

„fchreevene pligten," Gij tast hier het bedrog,

Geliefden! nooit heeft één éénig Deïst ontkent, dat God zich door Natuur en Reden openbaart, en dat weldenkende mannen van verftand, en in gelukkige omftandigheden, onder Gods goede Voorzienigheid, nuttige dingen gedagt, gezegd, en gefchreeven hebben: zulk eene Openbaaring ontkent geen Chriften in veele gedeeltens van den Talmud, den Csran, de leeringen van Plato en Socrates , en in zommige (lukken uit de fchriften der Neologen zelve. Terwijl met dat alles de éénig Gode-betaamende Heilörde, in het woord des leevens vervat, verdonkerd, ontkend, beftreden en openlijk verguisd of befpot wordt (a), en

de

00 Onder eene meenigte anderen van dit zoort, munt uit de Schrijver eener Brochure, gctijteld: Over Openbaaring, $oodendom en Chriftendom, welke bij Nicolaï, Anno 1785 , is uitgegeeven. Deeze onderfcheidt de gevoelens. i)deriV<3iuraliften, die alle Openbaaring ontkennen. 1) Van het Gros der Chrifienen , die eene onmidlijke Openbaaring gcloovcn. 3) En der Verlichten, die eene middelijke Openbaaring erkennen. Wij zagen daar eeven, waar in die middeUjke openbaaring zou géleegen zijn en hoe niets beteekenende de onderfcheiding is tusfehen het gevoelen der Naturalifien en der Verlichters: Het zou genoeg zijn om een Chriften te weezen, wanneer men erkende, „ Dat 'er in dera „ Bijbel veele nuttige waarheden en leevens-regelen zijn , „ die door Gods voorzienige goedheid zich aan het verftand „ der Schrijvers hebben opgedaan ". Maar waar is de Naturalist, die één grein gezond verftand behouden heeft, die dit ontkent? .of heeft dat zelfs Voltaire durven doen, die met alles fpotte ? Bij het doorleezen van het gemelde Gefchrift zal men zien, hoe weinig de luchtig.denkende Schrijver, ik zal niet zeggen aan de Goddelijke Openbaaring, maar zelfs

aaa

Sluiten