Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>.( 102 >(

S. Allerbijzonderst heeft dit laatfte plaats bij eert nog grooter getal Ongelukkigen, bij wien de haat tegen het Euangelie en den heiligen Godsdienst van Jesus gcbooren wordt uit de boosheid van hun hart, en uit liefde tot een losbandig leeven, waar uit men allen gemoedlijken indruk, alle waar zeedelijk gevoel, en de verontruftende befchuldigingen des geweetens, met de gedachten van dood , en eeuwigheid, en oordeel, voor altoos poogt te verbannen. De voorfchriften van den Godsdienst, zoo weldaadig 'in haare gevolgen, beide voor ons aardsch geluk en voor onze eeuwige zaligheid, zijn al te naauw verbonden met de wetten der ondergeschiktheid, der orde, der rechtvaardigheid, der maatigheid, der billijkheid en der pligtsbetrachting in alle rangen en ftanden, om niet haatelijk te zijn aan menfchen, die geene wetten kennen dan hunne luften, en geen oogmerk, dan om , voor den korten tijd huns leevens, het ongeftoord genot der zonde „te hebben (<Q. In het begin beftrijdt men den Godsdienst als vérbafterd, en wanneer men zijnen invloed op de harten verzwakt heeft, verklaart men onbefchaamd de Confcientie voor Vooroordeel, het vertrouwen op den beminlijken Heiland voor Bedrog; de'troost der onfterflijkheid voor een fabel, en de geëischte pligten voor een inbreuk op de men-

fche-

■waar van 'er ten minften nog 2öo leefden , toen PaüLUS dit fchreef? i Cor. 15.) ,

Tijd en plaats gedoogen geene breedvroenger wederlegging, het weinige, dat ik tusfehen in voegde, zal genoeg zijn, om het ongerijmde te doen zien. Als dit moet nieten, het Chriftendom uit gemafkeerde batterijen te bevechten , moet men bekennen, dat zij in de daad zeerflecht gemafkeerd zijn.

00 Met reden noemde Plutarchus, in Colot^ p.^ 433,

den Godsdienst; crvviy.iix.ot önsa,o-T,c, xciiunai, Kcti v«f<»9-2s-"ses tfia-(tce. Het onverwrikbaar fieun van alle maatfehappij en wetgeevsnd g]ezag.

Sluiten